bezpłatna usługa telefoniczna 0 800 621 777 2

GTC

 

 OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI FELLERHOFF MED-TEC GMBH

I. Przepisy ogólne

Postanowienia określone w niniejszym punkcie I. mają zastosowanie do wszystkich umów, takich jak umowy kupna, najmu, umowy sukcesywne, umowy serwisowe i konserwacyjne, umowy najmu krótkoterminowego lub inne umowy o charakterze ciągłym, o ile nie postanowiono inaczej.

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres zastosowania

Wszystkie umowy i oferty opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Płatności Fellerhoff MED-TEC GmbH (zwanej dalej FMT). FMT Fellerhoff MED-TEC nie uznaje żadnych warunków klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od warunków dostawy i płatności, chyba że FMT wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie. Warunki te mają również zastosowanie w przypadku, gdy FMT wykonuje usługę na rzecz klienta bez zastrzeżeń, wiedząc o warunkach, które są sprzeczne lub odbiegają od warunków.

Wszelkie uzgodnienia dokonane pomiędzy FMT a klientem w odniesieniu do wykonania umowy muszą zostać utrwalone na piśmie w umowie. Dotyczy to również wszelkich odstąpień od formy pisemnej.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji FMT z klientem.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Następujące usługi są świadczone przez FMT przy zakupie produktu FMT:

- Wysyłka produktów na podany adres dostawy

- Jeśli częścią umowy jest montaż i instalacja dostaw do obiektów klinicznych w miejscu uzgodnionym w umowie, FMT dostarcza produkty do miejsca użytkowania określonego przez klienta. Miejsce to musi spełniać wymagania techniczne produktu. Klient musi zapewnić swobodny dostęp i możliwość transportu;

- jednorazowe szkolenie dotyczące właściwości i obsługi produktu.

Świadczenie dodatkowych usług wymaga zawarcia odrębnej umowy serwisowej.

FMT nie świadczy żadnych usług ani porad związanych z pacjentem. Sugestie terapeutyczne ze strony FMT są niewiążące. Decyzja dotycząca terapii lub pomocy odpowiedniej dla pacjenta należy wyłącznie do lekarza prowadzącego. Niezbędne transfery pacjentów są przeprowadzane przez personel pielęgniarski / krewnych klienta. Odpowiedzialność za te działania również spoczywa wyłącznie na kliencie.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami, w szczególności z instrukcjami użytkowania, instrukcjami bezpieczeństwa i wszystkimi odpowiednimi specyfikacjami organów ds. zdrowia oraz do zapewnienia, że produkty FMT są używane zgodnie z tymi dokumentami.

4.FMT dostarcza produkty zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu. Wszystkie specyfikacje, wymiary i wskazania wydajności są jedynie przybliżone. FMT zastrzega sobie prawo do odchyleń.

§ 3 Oferta i dokumenty ofertowe

1. Oferty składane przez FMT podlegają potwierdzeniu, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej. FMT może odwołać ofertę w dowolnym momencie i jest związana cenami oferty przez maksymalnie 30 dni.

2 FMT zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do dokumentów ofertowych, w szczególności do ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów; nie mogą one być udostępniane osobom trzecim.

§ 4 Prawa ochronne FMT

1. Wszelkie prawa własności do produktów FMT, w tym know-how w zakresie systemów, koncepcji itp., które zostały opracowane lub udostępnione w ramach stosunków umownych i/lub świadczenia usług, pozostają wyłączną własnością FMT. Klient jest uprawniony wyłącznie do korzystania z produktów.

2. Klient nie jest uprawniony do zmiany lub usuwania logo lub innych odniesień do praw własności przemysłowej FMT, które są dołączone do produktów FMT lub które w inny sposób stały się rozpoznawalne w kontekście świadczenia usług.

Korzystanie ze zdjęć jest zasadniczo niedozwolone i wymaga pisemnej zgody FMT na dalsze wykorzystanie.

§ 5 Ceny i warunki płatności

Wszystkie ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Podatek od wartości dodanej zostanie wykazany oddzielnie na fakturze zgodnie ze stawką podatku od wartości dodanej obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

Odliczenie rabatu gotówkowego wymaga specjalnej pisemnej umowy. FMT ma prawo uzależnić realizację dostaw od złożenia zabezpieczenia. FMT nie płaci odsetek od zaliczek lub wpłat na rachunek.

3. należne wynagrodzenie jest płatne bez potrąceń

wymagalne natychmiast po otrzymaniu faktury, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Jeżeli klient zalega z płatnością, FMT ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości określonej zgodnie z § 288 BGB. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych praw. W razie potrzeby faktury będą wystawiane przez naszego dostawcę usług płatniczych. Faktury będą wystawiane w imieniu FMT.

4. Ponadto, w przypadku zwłoki w płatności przez klienta, FMT może, również łącznie, uznać zaległe, pozostałe raty ceny zakupu lub inne roszczenia istniejące wobec klienta za natychmiast wymagalne i dokonać dalszych dostaw z niniejszej umowy lub z innych umów zależnych od uprzedniej kaucji lub płatności krok po kroku za dostawę, jak również dochodzić praw z zastrzeżenia własności.

4a. Jeśli nasze usługi zostaną zafakturowane przez ubezpieczyciela zdrowotnego lub ubezpieczyciela opieki długoterminowej i nie zostaną one zwrócone w całości, ponieważ usługi zostały już zafakturowane w innym miejscu, wystawimy fakturę na różnicę.
Ponadto użytkownik potwierdza, że nie może pożyczać, przekazywać ani zastawiać dostarczonych pomocy i urządzeń do opieki osobom trzecim.

5. wszelkie koszty ubezpieczenia nie są wliczone w podane ceny.

5a. W przypadku krótkoterminowego wynajmu elektrycznego wózka inwalidzkiego pobieramy kaucję w wysokości 500 € tylko wtedy, gdy klient nie wykupi kompleksowego ubezpieczenia o wartości 27 €.

Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie uszkodzenia wózka inwalidzkiego, które nie zostały spowodowane umyślnie.

Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawnie ustalone, bezsporne lub uznane przez FMT. Sporne roszczenia wzajemne nie uprawniają klienta do wstrzymania płatności.

7.FMT ma prawo do podniesienia cen w dowolnym momencie zgodnie ze wzrostem kosztów produkcji, w szczególności kosztów wynagrodzeń, surowców, transportu i innych. W przypadku zobowiązania ciągłego, klient ma szczególne prawo do wypowiedzenia umowy w takim przypadku, jeżeli wzrost cen przekracza wzrost wskaźnika kosztów utrzymania. Klient powinien skorzystać z tego prawa w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia o podwyżce cen.

8. jeśli FMT ma kilka nieuregulowanych roszczeń wobec klienta, FMT ma prawo do alokacji płatności dokonanych w terminie zgodnie z kolejnością wykonanych dostaw i/lub zawartych umów, niezależnie od tego, które postanowienie o umorzeniu klient nadał płatności.

§ 6 Termin dostawy, dostawa, przeniesienie ryzyka

1. nawet jeśli FMT określi czas dostawy, nie jest on wiążący. FMT dołoży jednak wszelkich starań, aby dotrzymać terminów dostawy i poinformować klienta o wszelkich opóźnieniach.

2. dostawa produktów zakłada, że klient wypełnił swoje zobowiązania do współpracy. W szczególności klient powinien zadbać o wszelkie kwestie techniczne i organizacyjne dotyczące miejsca użytkowania, istniejącego wyposażenia technicznego (przyłącza energetyczne itp.) oraz warunków użytkowania.

W przypadku zakupu produktów ryzyko jest przenoszone na kupującego, gdy tylko produkty opuszczą magazyn FMT.

Nie dotyczy to sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Jeżeli klient nie dokona odbioru lub naruszy inne zobowiązania do współpracy, FMT przechowa produkty w odpowiedni sposób na koszt klienta. FMT jest uprawnione do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody, w tym wszelkie dodatkowe wydatki, w szczególności związane z przechowywaniem produktów. W takim przypadku, w przypadku zakupu produktu FMT, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego przedmiotu przechodzi na klienta również w momencie, w którym klient pozostaje w zwłoce z odbiorem.

5. zdarzenia siły wyższej, np. klęski żywiołowe, wojna, ustawodawstwo, pożar, susza, lokaut, strajk, jak również inne okoliczności, za które FMT nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają realizację przyjętych zamówień zgodnie z harmonogramem, zwalniają FMT z umownego obowiązku dostawy na czas ich trwania.

§ 7 Prawa w przypadku wad

1. Informacje dotyczące jakości i możliwych zastosowań produktów nie obejmują żadnych gwarancji, w szczególności niezgodnych z §§ 443, 444, 639 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), a jedynie opis przedmiotu świadczenia, chyba że zostaną one wyraźnie określone jako takie na piśmie. Gwarancje w sensie prawnym dotyczące jakości lub trwałości produktów lub ich przydatności do określonego celu mogą być udzielane wyłącznie przez kierownictwo FMT. Muszą one mieć formę pisemną i muszą być wyraźnie oznaczone jako "gwarancja". Inni pracownicy FMT nie są upoważnieni do udzielania gwarancji.

Klient musi powiadomić FMT na piśmie o wszelkich wadach lub nieprawidłowych dostawach produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Jeżeli wada zostanie wykryta przy zachowaniu obowiązku zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), klient może zażądać późniejszego wykonania. FMT jest uprawniona do usunięcia wad według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę wadliwej części lub całego przedmiotu dostawy. Jeżeli FMT nie jest przygotowana lub nie jest w stanie usunąć wady lub dokonać dostawy zastępczej lub jeżeli opóźnia się to w sposób nieuzasadniony dla klienta lub jeżeli usunięcie wady / dostawa zastępcza nie powiedzie się z innych powodów, klient jest uprawniony, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy lub do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia (obniżenia).

4. Roszczenie o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny zakupu przysługuje tylko wtedy, gdy wada nie może zostać usunięta w rozsądnym terminie co najmniej czterech tygodni lub gdy późniejsze wykonanie wiąże się z nieproporcjonalnymi kosztami, jest nieracjonalne lub należy je uznać za nieudane z innych powodów. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi nie przysługuje żadne dodatkowe odszkodowanie. W przypadku jedynie drobnych wad klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Klient może dochodzić odszkodowania i zwrotu kosztów wyłącznie zgodnie z § 8.

W przypadku reklamacji, klient niezwłocznie umożliwi FMT sprawdzenie reklamowanych towarów; w szczególności FMT udostępni reklamowane towary na żądanie i na swój koszt. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji FMT zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami transportu oraz kosztami oględzin. Naprawy i wymiany wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z umową użytkowania produktu będą fakturowane oddzielnie, stosownie do nakładu pracy i kosztów.

7. roszczenia z tytułu wad nie istnieją, jeżeli wada wynika z naruszenia instrukcji obsługi i konserwacji, nieodpowiedniego lub niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, wadliwej lub niedbałej obsługi lub ingerencji w przedmiot dostawy przez klienta lub osoby trzecie, a klient nie odrzuca odpowiedniego uzasadnionego twierdzenia, że tylko jedna z wyżej wymienionych okoliczności spowodowała wadę.

Okres przedawnienia wszelkich praw klienta z tytułu wad zakupionych produktów wynosi 12 miesięcy od daty dostawy produktów. Dotyczy to również prac wykonywanych na produkcie (w szczególności prac naprawczych po upływie okresu gwarancji). Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, postanowienia §§ 433 do 435, 437, 439 do 443 BGB pozostają nienaruszone.

9. W zakresie, w jakim produkty lub części produktów podlegają gwarancji producenta, FMT jest zwolniona z obowiązku gwarancyjnego.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności

1) Odpowiedzialność FMT - niezależnie od podstawy prawnej - jest ograniczona do szkód spowodowanych przez FMT lub jej pracowników, jej przedstawicieli prawnych lub zastępców umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa lub lekkiego niedbalstwa w przypadku naruszenia obowiązków niezbędnych do realizacji celu umowy.

2. w przypadkach lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność FMT jest ograniczona do wysokości typowych szkód w porównywalnych transakcjach tego rodzaju, które były możliwe do przewidzenia przez FMT w momencie zawarcia umowy lub najpóźniej w momencie naruszenia obowiązków. Roszczenia z tytułu utraty zysku, zaoszczędzonych wydatków, roszczeń odszkodowawczych osób trzecich i innych pośrednich szkód następczych nie mogą być dochodzone, chyba że cecha gwarantowana przez FMT zgodnie z § 7.2. ma w szczególności na celu ochronę klienta przed takimi szkodami.

FMT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające ze stosowania produktów przez klienta bez uprzedniego zlecenia lekarskiego lub wynikające ze stosowania, które nie było przeprowadzane i nadzorowane przez przeszkolony personel medyczny.

4. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na roszczenia odszkodowawcze wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt, z powodu gwarantowanych właściwości oraz z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

(5) FMT ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw własności przemysłowej zgodnie z powyższymi postanowieniami, jeżeli i w takim zakresie, w jakim takie prawa własności przemysłowej zostaną naruszone podczas używania towarów zgodnie z umową, które są ważne w Republice Federalnej Niemiec i opublikowane w momencie dostawy.

6. o ile klient jest ubezpieczony od szkód, FMT jest zwolnione z odpowiedzialności.

7. FMT nie ponosi odpowiedzialności w żadnym innym zakresie.

§ 9 Zastrzeżenie własności przy zakupie

W przypadku zakupu produktów FMT, FMT zachowuje prawo własności do zakupionego przedmiotu do momentu otrzymania wszystkich płatności wynikających ze stosunków handlowych. W przypadku niezgodnego z umową zachowania klienta, FMT ma prawo odebrać zakupiony towar. Odebranie zakupionego towaru nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że FMT złoży w tym zakresie wyraźne pisemne oświadczenie. Po odebraniu przedmiotu sprzedaży FMT jest uprawniona do jego realizacji, przy czym wpływy z realizacji podlegają zaliczeniu na poczet zobowiązań klienta - pomniejszonych o poniesione koszty proceduralne i realizacyjne.

Klient jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowywania towarów z zachowaniem ostrożności ostrożnego przedsiębiorcy i traktowania ich z należytą starannością. W szczególności jest on zobowiązany do przechowywania ich oddzielnie od innych swoich towarów, do jednoznacznego udokumentowania (współ)własności towarów przez FMT oraz do ubezpieczenia towarów na własny koszt od wszelkiego ryzyka (w szczególności od ognia, wody i szkód kradzieżowych) w wymaganym zakresie. FMT ma prawo zażądać dowodu zawarcia ubezpieczenia. Jeżeli klient nie wykupi ubezpieczenia, wszelkie roszczenia FMT wynikające ze wszystkich stosunków umownych stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli konieczne są prace konserwacyjne i kontrolne, a FMT nie zawarła odpowiedniej umowy serwisowej, klient musi zlecić wykonanie tych prac FMT na własny koszt.

Klient jest uprawniony do odsprzedaży zakupionych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Jednakże już teraz ceduje on na FMT wszelkie roszczenia w wysokości końcowej kwoty faktury (wraz z podatkiem VAT) roszczenia FMT, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży swoim klientom lub osobom trzecim. Klient pozostaje upoważniony do dochodzenia tych roszczeń nawet po dokonaniu cesji. Uprawnienie FMT do samodzielnej windykacji wierzytelności pozostaje nienaruszone. FMT zobowiązuje się jednak do niepobierania należności tak długo, jak długo klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z pobranych wpływów, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego ani nie zawieszono płatności. W takim przypadku FMT może jednak zażądać od Klienta ujawnienia wierzytelności scedowanych na FMT i ich dłużników, przekazania wszelkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazania odpowiednich dokumentów oraz poinformowania dłużników (osób trzecich) o cesji. W takim przypadku uprawnienie do odsprzedaży i windykacji wierzytelności scedowanych na FMT automatycznie wygasa.

3a. Pomoce, które są dostarczane klientowi w formie zryczałtowanej za pośrednictwem ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia od opieki długoterminowej, nie mogą być nabywane, wynajmowane ani w inny sposób odsprzedawane. Pomoc pozostaje własnością FMT. Jeśli pomoc została zakupiona przez ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie od opieki długoterminowej, prawo własności przechodzi na ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie od opieki długoterminowej. Pomoce te również nie mogą być nabywane, wynajmowane ani w inny sposób odsprzedawane.

Klientowi zabrania się zastawiania lub przewłaszczania na zabezpieczenie towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania FMT o każdym zajęciu lub innym naruszeniu prawa własności FMT przez osoby trzecie oraz do pisemnego potwierdzenia prawa własności zarówno wobec osób trzecich, jak i FMT. Klient musi ponieść koszty pozostałe FMT pomimo wygrania sporu prawnego wynikającego z powyższego. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić sądowych i pozasądowych kosztów procesu zgodnie z § 771 ZPO, klient ponosi odpowiedzialność za poniesione straty.

W przypadku sprzecznego z umową zachowania zamawiającego / klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, FMT jest uprawniona do odbioru towaru; zamawiający już teraz wyraża zgodę na odbiór w takim przypadku. Zleceniodawca zrzeka się praw, które przysługiwałyby mu z tytułu bezprawnej ingerencji i zezwala FMT na dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się towary objęte zastrzeżeniem własności. Odebranie towaru będzie stanowiło odstąpienie od umowy wyłącznie w przypadku wyraźnego oświadczenia FMT. Koszty poniesione przez FMT w związku z odebraniem towaru (w szczególności koszty transportu) obciążają Klienta. Klient może żądać dostawy odebranych towarów bez wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty ceny zakupu i wszystkich kosztów.

6. z wyjątkiem klauzuli trzeciej powyżej, klient musi w każdym przypadku unikać sytuacji, w której prawa do produktów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności powstają na rzecz osób trzecich. W przypadku naruszenia, kara umowna w wysokości wszystkich zaległych roszczeń wobec FMT stanie się wymagalna.

§ 10 Odsprzedaż i podnajem po zakupie

Kupując produkty FMT, klient zobowiązuje się nie odsprzedawać ani nie podnajmować ich osobom trzecim wskazanym przez FMT, z którymi FMT pozostaje w bezpośrednim stosunku umownym.

§ 11 Wypowiedzenie

1. każda ze stron może rozwiązać umowę w całości na piśmie w przypadku, gdy druga strona:

a) spowodował istotne naruszenie Umowy ("Dobra Przyczyna"), które nie zostało naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia o naruszeniu;

b) złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, złożył oświadczenie zamiast przysięgi zgodnie z § 807 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO) lub dowiedział się o znacznym pogorszeniu sytuacji finansowej drugiej strony.

FMT jest również uprawniona do rozwiązania umowy za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli incydenty, o których mowa w ust. 2, są nieuchronne lub jeżeli klient zaszkodził reputacji lub działalności FMT.

Klient musi wypowiedzieć stałą dostawę "Skrzynki Dziadka" na piśmie do FMT. Wypowiedzenie staje się zasadniczo skuteczne z końcem bieżącego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do zafakturowania towarów już dostarczonych w bieżącym miesiącu wypowiedzenia.

§ 12 Stare urządzenia elektryczne, wdrożenie ElektroG

1. stare urządzenia elektryczne z numerem rejestracyjnym WEEE DE 74334860 muszą być utylizowane oddzielnie. FMT zobowiązała się do odbioru starych urządzeń elektrycznych bezpośrednio od klienta i zapewnienia ich prawidłowej utylizacji. Klient musi zatem zwrócić FMT urządzenia elektryczne przeznaczone do utylizacji na terenie Niemiec. Klient powinien powiadomić FMT na piśmie na adres Info@fellerhoff-medizintechnik.de o wszelkich urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do utylizacji. FMT niezwłocznie odbierze urządzenia elektryczne przeznaczone do utylizacji. Klient nie poniesie żadnych kosztów w związku z utylizacją. Jeżeli klient sprzedaje produkty otrzymane od FMT osobom trzecim na terenie Niemiec, klient zapewni, że osoba trzecia również zwróci stare urządzenia elektryczne do FMT w celu ich odbioru, powiadamiając o tym FMT za pośrednictwem powyższej infolinii. Strona trzecia nie zostanie obciążona żadnymi kosztami utylizacji.

FMT jest zobowiązana do informowania użytkowników w gospodarstwach domowych zgodnie z § 10 ElektroG. Jeśli klient sprzedaje produkty prywatnym gospodarstwom domowym, informacje dostarczone przez FMT również muszą zostać przekazane.

§ 13 Powiadomienia

Klient zgłasza wady na adres e-mail info@fellerhoff-medizintechnik.de. O ile nie uzgodniono inaczej, wady zgłoszone przed godziną 12.00 zostaną - w miarę możliwości - usunięte w ciągu jednego dnia roboczego. Wady zgłoszone po godzinie 12.00 zostaną - w miarę możliwości - usunięte w następnym dniu roboczym.

§ 14 Zakaz cesji, częściowa nieważność

Cesja roszczeń klienta wobec FMT na osoby trzecie jest dopuszczalna wyłącznie za pisemną zgodą FMT.

2. jeżeli poszczególne postanowienia umowy z klientem, w tym niniejsze ogólne warunki dostawy i płatności, są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

(3) Ustępstwo ze strony umawiających się stron jako gest dobrej woli lub niedochodzenie praw wynikających ze stosunku umownego nie stanowi ostatecznego zrzeczenia się praw.

§ 15 Miejsce jurysdykcji, miejsce wykonania, wybór prawa

1. jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest siedziba FMT; jednakże FMT jest również uprawniona do pozwania klienta w miejscu ogólnej jurysdykcji mającej do niego zastosowanie.

O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba FMT. Adres pocztowy i miejsce wykonania, Fellerhoff MED-TEC GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 17, D-46399 Bocholt.

(3) Prawo Republiki Federalnej Niemiec obowiązuje wyłącznie z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego, o ile odnosi się ono do ważności innego systemu prawnego. Wyklucza się również stosowanie jednolitych przepisów ONZ dotyczących sprzedaży (Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).

II. uzupełniające specjalne przepisy dotyczące wynajmu

§ 16 Przedmiot umowy najmu (najem krótkoterminowy i długoterminowy na rzecz osób prywatnych lub placówek klinicznych)

1. W ramach wynajmu produktu FMT świadczone są następujące usługi:

- Dostawa zdezynfekowanego systemu w doskonałym stanie technicznym

- Montaż i instalacja w miejscu uzgodnionym z Klientem, o ile jest to wymagane przez Klienta i zostało uzgodnione w umowie; FMT dostarczy produkty do miejsca użytkowania określonego przez Klienta. Miejsce to musi spełniać wymagania techniczne produktu. Klient musi zapewnić swobodny dostęp i możliwość transportu; potwierdzi on prawidłowość produktów na piśmie;

-Dostarczenie akcesoriów wymaganych do korzystania z produktu w zakresie, w jakim zostały zamówione lub są niezbędne;

- Naprawy, w tym koszty podróży i części zamiennych, których instalacja staje się konieczna w ramach prawidłowego użytkowania urządzenia lub które zostały uzgodnione w umowie.

-Odbiór po zakończeniu umowy/wycofaniu.

Koszty dostawy, instalacji i odbioru zostały uprzednio wynegocjowane na piśmie. FMT ma prawo żądać dodatkowych opłat za dostawę i odbiór poza normalnymi godzinami pracy.

§ 17 Okres obowiązywania umowy

Umowy wynajmu produktów do użytku klinicznego zawierane są na co najmniej jeden dzień. Dni, które upłynęły, uznaje się za pełny dzień wynajmu. Dotyczy to również dni dostawy i odbioru.

W przypadku klientów prywatnych okres wynajmu opiera się na okresie uzgodnionym w umowie.

Przekazywanie pomocy medycznej w ramach zryczałtowanego zasiłku opiekuńczego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych lub opieki długoterminowej jest regulowane odpowiednią umową między FMT a zakładem ubezpieczeń zdrowotnych lub opieki długoterminowej.

§ 18 Obowiązki klienta

Klient może wykorzystywać dostarczone przedmioty wyłącznie do celów określonych w umowie, w szczególności wyłącznie do opieki nad własnymi pacjentami lub do własnego użytku. Klient musi powiadomić FMT o każdej zmianie lokalizacji/stacji. Jeżeli produkt został przeniesiony do innej lokalizacji bez powiadomienia, FMT zweryfikuje stan produktu na koszt klienta w celu ustalenia ewentualnych szkód spowodowanych transportem. Uszkodzenia spowodowane transportem produktu obciążają klienta,

Ponadto, klient nie może przekazywać ani podnajmować wynajmowanych produktów firmie Ditte bez pisemnej zgody FMT.

Wady wynajmowanych produktów należy niezwłocznie zgłaszać FMT. Klientowi nie wolno naprawiać wypożyczonych produktów ani zlecać ich naprawy bez konsultacji z FMT. Klient musi zagwarantować FMT dostęp do wypożyczonych produktów przez cały czas.

Klient jest zobowiązany do starannego przestrzegania instrukcji FMT dotyczących pielęgnacji produktów. Produkty muszą być używane zgodnie z instrukcjami użytkowania.

3. Klient musi zwrócić przedmiot najmu na pierwsze żądanie FMT po upływie okresu umownego, jeżeli nie jest on już potrzebny lub w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu. FMT jest wówczas uprawniona do wejścia do lokalu Klienta oraz do demontażu i usunięcia przedmiotów najmu. Klient już teraz zrzeka się swoich praw do bezprawnej ingerencji.

4. w przypadku zachowania sprzecznego z umową, o którym mowa w ust. 1, klient zobowiązany jest zwrócić FMT wszelkie koszty poniesione w związku z odbiorem przedmiotów najmu. Ponadto FMT może obciążyć klienta dzienną ceną najmu za każdy pozostały dzień uzgodnionego okresu obowiązywania umowy zgodnie z obowiązującym w danym czasie cennikiem FMT. Prawo FMT do dochodzenia wyższego odszkodowania pozostaje nienaruszone.

§ 19 Opóźniona dostawa, odbiór

1. w momencie odbioru produkt musi być w takim samym stanie jak w momencie dostawy. Jeśli w momencie odbioru brakuje części, zostaną one zafakturowane przez FMT po pierwotnej cenie.

§ 20 Konserwacja i pielęgnacja

Konserwacja i serwisowanie mogą być przedmiotem oddzielnej umowy serwisowej.

W przypadku ryczałtów opiekuńczych wypłacanych z ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia opieki długoterminowej, wszystkie czynności konserwacyjne są wykonywane przez FMT.

III. Szczególne przepisy dotyczące umów serwisowych

§ 21 Przedmiot umowy

Zakres i przedmiot konserwacji i usług określa ewentualnie zawarta umowa konserwacji i usług.

§ 22 Utrzymanie i świadczenie usług

FMT będzie świadczyć usługi konserwacyjne i serwisowe w sposób terminowy. W miarę możliwości, konserwacja i usługi będą świadczone w miejscu instalacji Produktów FMT.

2. jeżeli produkt został przetransportowany w inne miejsce, FMT jest uprawniona do sprawdzenia stanu produktu na koszt klienta w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych transportem.

Klient jest zobowiązany do sumiennego przestrzegania instrukcji FMT dotyczących konserwacji produktów. Jeśli klient zlekceważy te instrukcje, FMT będzie zwolniona z obowiązku konserwacji i serwisu.

Klient niezwłocznie powiadomi FMT o wszelkich wadach produktów. Po otrzymaniu takiego powiadomienia FMT dołoży wszelkich starań, aby usunąć wadę poprzez naprawę. Czyniąc to, FMT ma prawo zaoferować tymczasowe rozwiązania awaryjne, takie jak wymiana produktu, nałożenie ograniczeń w użytkowaniu, aby zapobiec nawrotowi.

5. jeżeli klient nie zawarł umowy serwisowej w momencie otrzymania produktów przez FMT, FMT nie jest zobowiązana do zawarcia umowy serwisowej w późniejszym terminie.

6) O ile nie uzgodniono inaczej, koszty konserwacji są naliczane oddzielnie dla każdego produktu. Ceny są wiążące do końca danego roku i mogą zostać zmienione.

7. FMT jest uprawniona do powierzenia podwykonawcom wykonania usług objętych niniejszą umową.

8. FMT jest wolne od konserwacji i usług w zakresie:

- wady powstały w wyniku niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania produktów;

- wady zostały spowodowane przez modyfikacje lub ingerencje w produkty lub ich konserwację przez osoby inne niż wyznaczone przez FMT;

- We wszystkich przypadkach, za które odpowiedzialność ponosi klient, np. niewłaściwe lub nieregularne czyszczenie wykonywane przez klienta, zewnętrzne uszkodzenie produktu;

- Zewnętrzne uszkodzenia produktu lub jego części, np. farby lub tworzyw sztucznych;

- Uszkodzenia spowodowane awarią lub wahaniami napięcia;

- Wszelkie inne uszkodzenia lub wady spowodowane w sposób inny niż normalne użytkowanie.

O ile nie uzgodniono inaczej, okres obowiązywania umowy serwisowej wynosi jeden rok. W przypadku zryczałtowanej opieki świadczonej przez ubezpieczyciela zdrowotnego lub ubezpieczyciela opieki długoterminowej zastosowanie mają umowy zawarte z odpowiednim ubezpieczycielem zdrowotnym lub ubezpieczycielem opieki długoterminowej. Okres obowiązywania umowy jest automatycznie przedłużany o kolejny rok, chyba że została ona wypowiedziana na piśmie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. FMT jest zobowiązana wyłącznie do serwisowania i konserwacji produktów dostarczonych przez FMT.

FMT jest uprawniona do rozwiązania umowy serwisowej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli klient przekaże produkty osobie trzeciej.

Status: 14.02.2023

Fellerhoff MED-TEC

Ulica Heinricha Hertza 17

46399 Bocholt