bezpłatna usługa telefoniczna 0 800 621 777 2

Polityka prywatności Fellerhoff MED-TEC GmbH

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i chcemy, aby czuli się oni bezpiecznie odwiedzając naszą witrynę internetową. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane użytkowników, ich prawa i nasze obowiązki jako podmiotu przetwarzającego dane.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników i zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem.

Spis treści:

I. Przegląd

1. zakres zastosowania

2. osoba odpowiedzialna

3. inspektor ochrony danych

II. Szczegółowe operacje przetwarzania danych

1. ogólne informacje o operacjach przetwarzania danych

2. wywołanie strony internetowej/aplikacji

3. newsletter

4. obsługa klienta

5. śledzenie

III. prawa osób, których dane dotyczą

1. prawo do sprzeciwu

2. prawo do informacji

3. prawo do sprostowania

4. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

5. prawo do ograniczenia przetwarzania

6. prawo do przenoszenia danych

7. prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wyrażenia zgody

8. prawo do odwołania

IV. Słowniczek

V. Korzystanie z usługi Google "Google Site Kit

I. Przegląd

W tej części polityki prywatności znajdują się informacje o zakresie stosowania, administratorze danych, inspektorze ochrony danych i bezpieczeństwie danych.

1. zakres zastosowania

Przetwarzanie danych przez Fellerhoff MED-TEC GmbH można zasadniczo podzielić na dwie kategorie:

- W celu realizacji umowy przetwarzane będą wszystkie dane wymagane do realizacji umowy z Fellerhoff MED-TEC GmbH. Jeśli w realizację umowy zaangażowani są również zewnętrzni dostawcy usług, np. firmy logistyczne lub usługi płatnicze, dane użytkownika zostaną im przekazane w zakresie niezbędnym w każdym przypadku.

- Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej/aplikacji Fellerhoff MED-TEC GmbH, między jego urządzeniem końcowym a naszym serwerem wymieniane są różne informacje. Może to również obejmować dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej lub wyświetlania reklam w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących ofert:

- Nasza oferta online dostępna na stronie www.Fellerhoff-Medizintechnik.de

- za każdym razem, gdy niniejsza polityka prywatności jest w inny sposób przywoływana z jednej z naszych ofert (np. stron internetowych, subdomen, aplikacji mobilnych, usług internetowych lub integracji z witrynami stron trzecich), niezależnie od sposobu, w jaki użytkownik uzyskuje do niej dostęp lub z niej korzysta.

Wszystkie te oferty są również określane zbiorczo jako "usługi".

2. osoba odpowiedzialna

Administrator danych - osoba, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych - w odniesieniu do Usług:

Fellerhoff MED-TEC GmbH GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 17

46399 Bocholt

Telefon: 0049 (0) 28713428141 lub 08006217772

Mail: Info@fellerhoff-medizintechnik.de

3. inspektor ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

Fellerhoff MED-TEC GmbH GmbH

Adres e-mail: info@fellerhoff-medizintechnik.de

II. Szczegółowe operacje przetwarzania danych

W tej części polityki prywatności informujemy szczegółowo o przetwarzaniu danych osobowych w ramach naszych usług. Dla jasności, informacje te zostały uporządkowane według określonych funkcji naszych usług. Podczas normalnego korzystania z usług, różne funkcje, a tym samym różne operacje przetwarzania mogą być wykonywane jedna po drugiej lub w tym samym czasie.

1. ogólne informacje o operacjach przetwarzania danych

O ile nie określono inaczej, poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania opisanych poniżej:

a. Brak obowiązku zapewnienia

Nie istnieje umowny ani prawny obowiązek podania danych osobowych. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych.

b. Konsekwencje braku świadczenia

W przypadku danych wymaganych (danych oznaczonych jako obowiązkowe podczas wprowadzania), ich niepodanie spowoduje, że dana usługa nie będzie mogła być świadczona. W przeciwnym razie niepodanie danych może oznaczać, że nasze usługi nie będą mogły być świadczone w tej samej formie i jakości.

c. Zgoda

W różnych przypadkach użytkownik ma możliwość udzielenia nam zgody na dalsze przetwarzanie w związku z przetwarzaniem opisanym poniżej (w stosownych przypadkach w odniesieniu do części danych). W takim przypadku poinformujemy użytkownika oddzielnie w związku ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia o zgodzie o wszystkich warunkach i zakresie zgody oraz o celach, które realizujemy w ramach tych operacji przetwarzania.

d. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jeśli przekazujemy dane do krajów trzecich, tj. krajów spoza Unii Europejskiej, wówczas przekazanie odbywa się wyłącznie zgodnie z prawnie uregulowanymi wymogami dopuszczalności. Wymogi dotyczące dopuszczalności regulują art. 44-49 RODO.

e. Przekazywanie organom państwowym

Przekazujemy dane osobowe organom państwowym (w tym organom ścigania), jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub jeśli jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

f. Okres przechowywania

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania. Jeśli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich tymczasowe przechowywanie jest nadal konieczne. Powodem tego może być, na przykład, wypełnienie zobowiązań handlowych i podatkowych w zakresie przechowywania danych lub zachowanie dowodów w sporach prawnych. Możliwe jest również dalsze przechowywanie danych użytkownika, jeśli wyraźnie wyrazi on na to zgodę.

g. Kategorie danych

Dane konta: Adres e-mail i hasło

Główne dane osobowe: Płeć, imię, nazwisko, data urodzenia, jeśli dotyczy.

Dane adresowe: ulica, numer domu, w razie potrzeby dodatki do adresu, kod pocztowy, miasto, kraj

Dane kontaktowe: Numer(y) telefonu(ów), adres(y) e-mail

Dane zamówienia: Zamówione produkty, ceny, informacje o płatnościach i dostawie

Dane dotyczące płatności: Dane konta, w stosownych przypadkach dane karty kredytowej lub dane dotyczące innych usług płatniczych, takich jak Paypal, Pay U lub Klarna.

Dane dostępu: Data i godzina wizyty w naszym serwisie; strona, z której system uzyskujący dostęp uzyskał dostęp do naszej witryny; strony wywołane podczas korzystania; dane służące do identyfikacji sesji (identyfikator sesji); ponadto następujące informacje o systemie komputerowym uzyskującym dostęp: używany adres protokołu internetowego (adres IP), typ i wersja przeglądarki, typ urządzenia, system operacyjny i podobne informacje techniczne.

2. wywołanie strony internetowej/aplikacji

W tej sekcji opisano, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do naszych usług. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych dostępowych do zewnętrznych dostawców treści (patrz b.) jest nieuniknione ze względu na techniczne funkcjonowanie transmisji informacji w Internecie.

a. Przetwarzanie informacji

Kategoria danych

Cel

Podstawa prawna

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Okres przechowywania

Dane dostępu

Nawiązywanie połączeń, wyświetlanie zawartości serwisu, wykrywanie ataków na naszą stronę na podstawie nietypowej aktywności, diagnozowanie błędów.

Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO

Prawidłowe funkcjonowanie usług, bezpieczeństwo danych i procesów biznesowych, zapobieganie nadużyciom, zapobieganie szkodom wynikającym z ingerencji w systemy informatyczne.

7 dni

b. Odbiorcy danych osobowych

Kategoria odbiorcy

Dane, których to dotyczy

Podstawa prawna przekazania

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Zewnętrzni dostawcy treści, którzy dostarczają treści (np. obrazy, filmy, osadzone posty z sieci społecznościowych, banery reklamowe, czcionki, informacje o aktualizacjach) wymagane do wyświetlania usługi

Dane dostępu

Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO

Prawidłowe funkcjonowanie usług, (przyspieszona) prezentacja treści

3. newsletter

Co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika w związku z subskrypcją naszego biuletynu opisano tutaj:

a. Przetwarzanie informacji

Kategoria danych

Cel

Podstawa prawna

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Okres przechowywania

Adres e-mail

Weryfikacja rejestracji (procedura double opt-in), wysyłka newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO

Czas trwania subskrypcji newslettera

Dane profilu użytkowania biuletynu

Zorientowany na zainteresowania projekt biuletynu

Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO

Ulepszanie naszych usług, cele reklamowe

Czas trwania subskrypcji newslettera

b. Odbiorcy danych osobowych

Kategoria odbiorcy

Dane, których to dotyczy

Podstawa prawna przekazania

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Dostawca usług wysyłki newsletterów (spółka dominująca)

wszystkie dane wymienione w punkcie a.

Przetwarzanie zamówień (art. 28 DSGVO)

4. obsługa klienta

Informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników, można uzyskać kontaktując się z naszym działem obsługi klienta tutaj:

a. Przetwarzanie informacji

Kategoria danych

Cel

Podstawa prawna

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Okres przechowywania

Podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, treść zapytań/skarg

Obsługa zapytań klientów i skarg użytkowników

Art. 6 ust. 1 lit. b), f)

Lojalność klientów, ulepszanie naszych usług

Przetwarzanie żądania

b. Odbiorcy danych osobowych

Kategoria odbiorcy

Dane, których to dotyczy

Podstawa prawna przekazania

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Dostawca usług (spółka dominująca)

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i dane dotyczące płatności

Przetwarzanie danych na zlecenie (art. 28 DSGVO)

5. sklep internetowy

Sposób przetwarzania danych osobowych podczas zakupów w naszym sklepie internetowym można znaleźć tutaj:

a. Przetwarzanie informacji

Kategoria danych

Cel

Podstawa prawna

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Okres przechowywania

Główne dane osobowe

Dostawa towarów

Art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO

Przetwarzanie zamówień, 10 lat (faktura)

Dane adresowe

Dostawa towarów

Art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO

Przetwarzanie zamówień, 10 lat (faktura)

Dane zamówienia

Dostawa towarów

Art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO

Przetwarzanie zamówień, 10 lat (faktura)

Dane konta

Logowanie

Art. 6 ust. 1 lit. a), b) DSGVO

Do momentu usunięcia konta

Dane dotyczące płatności

Płatność za towary

Art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO

Przetwarzanie zamówień, 10 lat (faktura)

Dane kontaktowe

Zapytania / Potwierdzenie zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO

Przetwarzanie zamówień, 10 lat (faktura)

Dane logowania

Rejestrowanie logowania

Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO

Zdarzenia związane z bezpieczeństwem, ochrona przed nadużyciami

7 dni

b. Odbiorcy danych osobowych

Kategoria odbiorcy

Dane, których to dotyczy

Podstawa prawna przekazania

Uzasadniony interes, jeśli dotyczy

Dostawca usług płatniczych (paypal, PayU, Klarna)

Imię i nazwisko oraz szczegóły płatności

Przetwarzanie danych na zlecenie (art. 28 DSGVO)

6. śledzenie

Poniżej opisujemy, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są przetwarzane przy użyciu technologii śledzenia w celu analizy i optymalizacji naszych usług oraz w celach reklamowych.

Opis metod śledzenia zawiera również informacje o tym, w jaki sposób można zapobiec przetwarzaniu danych lub sprzeciwić się mu. Należy pamiętać, że tak zwana "rezygnacja", tj. odmowa przetwarzania, jest zwykle przechowywana za pośrednictwem plików cookie. Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem nowego urządzenia końcowego lub innej przeglądarki, lub jeśli usunął pliki cookie ustawione przez przeglądarkę, musi ponownie zadeklarować odmowę.

Opisane metody śledzenia przetwarzają dane osobowe wyłącznie w formie pseudonimowej. Połączenie z konkretną, zidentyfikowaną osobą fizyczną, tj. połączenie danych z informacjami o nosicielu pseudonimu, nie ma miejsca.

a. Śledzenie w celu analizy i optymalizacji naszych usług i ich wykorzystania, a także w celu pomiaru sukcesu kampanii reklamowych i optymalizacji wyświetlania reklam.

(1) Cele przetwarzania

Analiza zachowań użytkowników za pomocą śledzenia pomaga nam sprawdzać skuteczność naszych usług, optymalizować je i dostosowywać do potrzeb użytkowników, a także korygować błędy. Służy również do statystycznego określania kluczowych danych dotyczących korzystania z naszych usług (zasięg, intensywność korzystania, zachowanie użytkowników podczas surfowania) na podstawie jednolitych standardowych procedur, a tym samym do uzyskiwania wartości, które można porównywać na całym rynku.

Śledzenie w celu pomiaru sukcesu kampanii reklamowych jest wykorzystywane do optymalizacji naszych reklam w przyszłości. Śledzenie w celu optymalizacji wyświetlania reklam ma na celu wyświetlanie użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań oraz zwiększenie skuteczności reklam.

(2) Podstawa prawna przetwarzania

Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

(3) Stosowane metody śledzenia można wyświetlić tutaj.

Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, możesz również odwiedzić stronę http://www.youronlinechoices.com/de/, kliknąć "Zarządzanie preferencjami" i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zrezygnować z wykorzystywania danych do reklam opartych na zainteresowaniach przez wymienionych tam usługodawców, w całości lub indywidualnie. Użytkownik nadal będzie otrzymywać reklamy, ale nie będą one oparte na zainteresowaniach.

III. prawa osób, których dane dotyczą

1. prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika do celów reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - ze skutkiem na przyszłość - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w punkcie I.2.

2. prawo do informacji

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane, jakie są to dane osobowe, jeśli takowe istnieją, oraz uzyskać dalsze informacje zgodnie z art. 15 RODO.

3. prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO). Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

4. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, pod warunkiem, że zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 ust. 1 RODO, a przetwarzanie nie jest konieczne do jednego z celów określonych w art. 17 ust. 3 RODO.

5. prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 ust. 1 lit. a)-d) RODO.

6. prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony lub do przekazania ich bezpośrednio przez nas, jeśli jest to technicznie możliwe. Powinno to mieć zastosowanie zawsze, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub umowa, a dane są przetwarzane automatycznie. W związku z tym nie ma to zastosowania do danych przechowywanych wyłącznie w formie papierowej.

7. prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wyrażenia zgody

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

8. prawo do odwołania

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

IV. Słowniczek

Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Przeglądarka: Program komputerowy do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).

Pliki cookie: Termin "cookie" opisuje mały plik tekstowy, który jest przechowywany lokalnie na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Plik ten przechowuje dane o zachowaniu użytkownika. Jeśli przeglądarka jest wywoływana i odpowiednia strona internetowa jest odwiedzana wielokrotnie, plik cookie jest używany i dostarcza serwerowi internetowemu informacji o zachowaniu użytkownika podczas surfowania za pomocą przechowywanych danych.

Pliki cookie to informacje, które strona internetowa przechowuje lokalnie na komputerze odwiedzającego w małym pliku tekstowym. Mogą to być ustawienia już dokonane przez użytkownika na stronie, ale także informacje, które witryna zebrała całkowicie niezależnie od użytkownika. Później te lokalnie przechowywane pliki tekstowe mogą być ponownie odczytane przez ten sam serwer WWW, który je utworzył. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz zarządzać plikami cookie za pomocą funkcji przeglądarki (zwykle w "Opcjach" lub "Ustawieniach"). Umożliwia to dezaktywację przechowywania plików cookie, uzależnienie ich od zgody użytkownika w indywidualnych przypadkach lub ograniczenie ich w inny sposób. Pliki cookie można również usunąć w dowolnym momencie.

Kraje trzecie: kraj, który nie jest związany wymogami prawnymi dyrektywy UE o ochronie danych (kraj spoza EOG).

Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Piksel: Piksele są również nazywane pikselami śledzącymi, sygnałami nawigacyjnymi lub błędami internetowymi. Są to małe, niewidoczne grafiki w wiadomościach e-mail HTML lub na stronach internetowych. Po otwarciu dokumentu ten mały obraz jest ładowany z serwera w Internecie, a pobieranie jest tam rejestrowane. W ten sposób operator serwera może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta lub strona internetowa została odwiedzona. Najczęściej funkcja ta jest realizowana poprzez wywołanie małego programu (Javascript). W ten sposób można rozpoznać i przekazać określone rodzaje informacji w systemie komputerowym użytkownika, takie jak zawartość plików cookie, godzina i data wywołania strony oraz opis strony, na której znajduje się piksel śledzący.

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji tej osoby fizycznej.

Usługi: Nasze oferty, do których ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności (patrz Zakres).

Śledzenie: Gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania osób odwiedzających nasze usługi.

Technologie śledzenia: Śledzenie może odbywać się zarówno poprzez dzienniki aktywności przechowywane na naszych serwerach internetowych (pliki dziennika), jak i poprzez gromadzenie danych z urządzenia końcowego użytkownika za pomocą pikseli, plików cookie i podobnych technologii śledzenia.

Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

V. Korzystanie z usługi Google "Google Site Kit

Korzystamy z usługi Google "Google Site Kit", świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), w celu uzyskiwania i analizowania statystyk i informacji dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. W procesie tym przetwarzane są dane osobowe. Poniżej poinformujemy Cię o rodzaju, zakresie i celach przetwarzania, a także o Twoich prawach w odniesieniu do korzystania z Google Site Kit.

Charakter i zakres przetwarzania danych

Google Site Kit umożliwia nam integrację różnych usług Google, takich jak Google Analytics, Google Search Console, Google AdSense i Google PageSpeed Insights z naszą stroną internetową oraz wyświetlanie powiązanych statystyk i informacji. Daje nam to wgląd w liczbę odwiedzających, wyświetlenia stron, zapytania wyszukiwania, czasy ładowania i inne istotne dane.

Aby aktywować i korzystać z Google Site Kit, na naszej stronie internetowej zintegrowany jest specjalny kod. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, pewne informacje są następnie przesyłane z urządzenia końcowego użytkownika do Google i tam przetwarzane. Obejmuje to między innymi adres IP, używaną przeglądarkę, system operacyjny, informacje o urządzeniu i działania na naszej stronie internetowej.

Cele przetwarzania danych

Używamy Google Site Kit do uzyskiwania i analizowania danych statystycznych i informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Pomaga nam to poprawić komfort użytkowania, zoptymalizować naszą witrynę oraz zapewnić odpowiednie treści i reklamy.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Site Kit opiera się na naszym uzasadnionym interesie w analizie i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem jest ulepszanie naszych usług i dostosowywanie ich do potrzeb naszych użytkowników.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Należy pamiętać, że podczas korzystania z Google Site Kit dane osobowe mogą być przekazywane do Google w USA lub innych krajach trzecich. Przekazywanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub innych odpowiednich gwarancji w rozumieniu art. 46 DSGVO.

Twoje prawa

W związku z korzystaniem z Google Site Kit użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Google oraz celów przetwarzania.

b. Prawo do sprostowania: Użytkownik może sprostować niedokładne lub niekompletne dane osobowe przetwarzane przez Google.

c. Prawo do usunięcia danych: Pod pewnymi warunkami użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Google.

d. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez Google Site Kit, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy wynikające z jego szczególnej sytuacji.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Pod pewnymi warunkami użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Google Site Kit.

f. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Google w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

g. Prawo do wycofania zgody: Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Site Kit, może ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z Google Site Kit, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Google lub z nami (nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji I.3).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Czcionki Google

Charakter i zakres przetwarzania danych

Używamy Google Fonts od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi dostarczania czcionek do naszej oferty online. Aby uzyskać te czcionki, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Google Ireland Limited, przy czym przesyłany jest jego adres IP.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z czcionek Google Fonts odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 44 i nast. DSGVO. O ile nie określono inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopia tych standardowych klauzul umownych jest dostępna pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE widok.

Ponadto przed takim przekazaniem danych do kraju trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. DSGVO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze zgody (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegóły ryzyka (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, którego dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

Status: kwiecień 2021 r.