ücretsiz servis telefonu 0 800 621 777 2

GTC'nin

 

 FELLERHOFF MED-TEC GMBH'NİN GENEL TESLİMAT VE ÖDEME ŞARTLARI

I. Genel düzenlemeler

Bu I. maddede belirtilen hükümler, aksi belirtilmedikçe, satın alma, kiralama, ardıl, hizmet ve bakım sözleşmeleri, kısa süreli kiralama veya diğer sürekli yükümlülükler gibi tüm anlaşmalar için geçerli olacaktır.

§ 1 Genel, uygulama kapsamı

Tüm anlaşmalar ve teklifler Fellerhoff MED-TEC GmbH'nin (bundan böyle FMT olarak anılacaktır) bu Genel Teslimat ve Ödeme Hüküm ve Koşullarına dayanmaktadır. FMT Fellerhoff MED-TEC, FMT yazılı olarak geçerliliklerini açıkça kabul etmedikçe, müşterinin teslimat ve ödeme hüküm ve koşullarıyla çelişen veya bunlardan sapan hüküm ve koşullarını tanımaz. Hüküm ve koşullar, FMT'nin hüküm ve koşullara aykırı veya bunlardan sapan hüküm ve koşulların bilgisi dahilinde müşteriye çekincesiz olarak hizmet vermesi durumunda da geçerli olacaktır.

FMT ile müşteri arasında sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak yapılan tüm anlaşmalar sözleşmeye yazılı olarak kaydedilmelidir. Bu durum, yazılı formdan feragat edilmesi halinde de geçerlidir.

Bu hüküm ve koşullar, FMT'nin müşteri ile gelecekte yapacağı tüm işlemler için de geçerli olacaktır.

§ 2 Sözleşmenin konusu

1. Bir FMT ürünü satın alındığında aşağıdaki hizmetler FMT tarafından sağlanır:

- Ürünlerin belirtilen teslimat adresine gönderilmesi

- Sözleşmenin bir parçası ise; malzemelerin sözleşme ile kararlaştırılan yerde klinik tesislere montajı ve kurulumu; FMT ürünleri müşteri tarafından belirtilen kullanım yerine teslim eder. Bu, ürünün teknik gereksinimlerini karşılamalıdır. Müşteri engelsiz erişim ve nakliye olanaklarını sağlamalıdır;

- Ürünün özellikleri ve kullanımı hakkında tek seferlik brifing.

Ek hizmetlerin sağlanması için ayrı bir bakım ve servis sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

FMT hastayla ilgili herhangi bir hizmet veya tavsiye sağlamaz. FMT'nin terapi önerileri bağlayıcı değildir. Hastaya uygun terapi veya yardım kararı tamamen sorumlu doktorun sorumluluğundadır. Hastaların gerekli transferleri, müşterinin bakım personeli / yakınları tarafından gerçekleştirilecektir. Bu önlemlerin sorumluluğu da sadece müşteriye aittir.

3. Müşteri, ilgili tüm belgeleri, özellikle kullanım talimatlarını, güvenlik talimatlarını ve sağlık yetkililerinin ilgili tüm şartnamelerini incelemek ve FMT ürünlerinin bu belgelere uygun olarak kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.FMT, ürünleri ilgili ürün spesifikasyonuna göre teslim eder. Tüm özellikler, boyutlar ve performans göstergeleri yaklaşık değerlerdir. FMT sapma hakkını saklı tutar.

§ 3 Teklif ve teklif belgeleri

1. FMT tarafından yapılan teklifler, sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, onaya tabidir. FMT teklifi istediği zaman iptal edebilir ve teklif fiyatlarına en fazla 30 gün süreyle bağlıdır.

2. FMT, teklif belgelerinin, özellikle de resimlerin, çizimlerin, hesaplamaların ve diğer belgelerin mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar; bunlar üçüncü tarafların erişimine açılamaz.

§ 4 FMT'nin koruyucu hakları

1. FMT ürünlerinin tüm mülkiyet hakları, sözleşme ilişkileri ve/veya hizmetlerin sağlanması çerçevesinde geliştirilen veya kullanıma sunulan sistemler, konseptler vb. ile ilgili know-how da dahil olmak üzere, münhasıran FMT'ye aittir. Müşteri sadece ürünleri kullanma hakkına sahiptir.

2. Müşteri, FMT ürünlerine iliştirilmiş veya hizmetlerin sağlanması bağlamında başka bir şekilde tanınabilir hale getirilmiş olan FMT'nin sınai mülkiyet haklarına ilişkin logoları veya diğer referansları değiştirme veya kaldırma hakkına sahip değildir.

Fotoğrafların kullanımına genellikle izin verilmez ve daha fazla kullanım için FMT'den yazılı izin alınması gerekir.

§ 5 Fiyatlar ve ödeme koşulları

Tüm fiyatlara yasal katma değer vergisi dahil değildir. Katma değer vergisi, fatura tarihinde geçerli olan katma değer vergisi oranına uygun olarak faturada ayrıca gösterilecektir.

Nakit indiriminin düşülmesi özel bir yazılı anlaşma gerektirir. FMT, teslimatları teminat sağlanmasına bağlı olarak yapma hakkına sahiptir. FMT peşin ödemeler veya hesaben yapılan ödemeler için faiz ödemez.

3. ödenmesi gereken ücret kesinti yapılmaksızın ödenecektir

aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, faturanın alınmasını takiben derhal ödenmesi gerekir. Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi halinde FMT, § 288 BGB uyarınca belirlenen tutarda gecikme faizi talep etme hakkına sahiptir. Başka haklar talep etme hakkımız saklıdır. Gerekirse, faturalar ödeme hizmeti sağlayıcımız tarafından düzenlenecektir. Bu işlem FMT adına yapılacaktır.

4. Ayrıca, müşterinin ödemede temerrüde düşmesi durumunda, FMT, kümülatif olarak da, ödenmemiş, kalan satın alma fiyatı taksitlerini veya müşteriye karşı mevcut diğer talepleri derhal muaccel ve ödenebilir ilan edebilir ve bu sözleşmeden veya önceden teminat sağlanmasına veya teslimata karşı adım adım ödemeye bağlı diğer sözleşmelerden başka teslimatlar yapabilir ve mülkiyetin saklı tutulmasından kaynaklanan hakları ileri sürebilir.

4a. Hizmetlerimiz sağlık veya bakım sigortası şirketiniz tarafından faturalandırılırsa ve bu hizmetler sizin için başka bir yerde faturalandırıldığı için tam olarak geri ödenmezse, aradaki farkı size fatura edeceğiz.
Ayrıca, sağlanan bakım yardımcılarını ve cihazlarını herhangi bir üçüncü tarafa ödünç veremeyeceğinizi, devredemeyeceğinizi veya rehin veremeyeceğinizi onaylıyorsunuz.

5. Herhangi bir sigorta masrafı teklif edilen fiyatlara dahil değildir.

5a. Elektrikli tekerlekli sandalyenin kısa süreli kiralanması durumunda, müşteri 27 € değerinde kapsamlı bir sigorta yaptırmazsa, yalnızca 500 € depozito talep ediyoruz.

Bu sigorta, tekerlekli sandalyede kasten meydana gelmeyen tüm hasarları kapsar.

Müşteri, yalnızca karşı talepleri yasal olarak belirlenmiş, tartışmasız veya FMT tarafından tanınmışsa mahsup etme hakkına sahiptir. İhtilaflı karşı talepler müşteriye ödemeyi durdurma hakkı vermez.

7.FMT, başta ücret, hammadde, nakliye ve diğer maliyetler olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlara uygun olarak fiyatlarını istediği zaman artırma hakkına sahiptir. Devam eden bir yükümlülük olması durumunda, bu fiyat artışı hayat pahalılığı endeksindeki artışları aşarsa, müşterinin bu durumda özel bir fesih hakkı vardır. Müşteri bu hakkını fiyat artışı bildirimini aldıktan sonra altı hafta içinde kullanacaktır.

8. FMT'nin müşteriye karşı birden fazla ödenmemiş alacağı varsa, FMT, müşterinin ödemeye hangi itfa hükmünü verdiğine bakılmaksızın, zamanında yapılan ödemeleri yapılan teslimatların ve/veya akdedilen sözleşmelerin sırasına göre tahsis etme hakkına sahiptir.

§ 6 Teslim süresi, teslimat, risk transferi

1. FMT teslimat sürelerini belirtse bile bunlar bağlayıcı değildir. Ancak FMT, teslimat sürelerine uymak için çaba gösterecek ve herhangi bir gecikme durumunda müşteriyi bilgilendirecektir.

2. Ürünlerin teslimi, müşterinin işbirliği yapma yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasını gerektirir. Özellikle müşteri, kullanım yeri, mevcut teknik ekipman (güç bağlantıları vb.) ve kullanım koşullarıyla ilgili tüm teknik ve organizasyonel konulara dikkat etmelidir.

Ürün satın alırken, ürünler FMT deposundan çıkar çıkmaz risk alıcıya devredilir.

Bu, tüketim mallarının satışı durumunda geçerli değildir.

Müşterinin kabulde temerrüde düşmesi veya diğer işbirliği yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde FMT, masrafları müşteriye ait olmak üzere ürünleri uygun şekilde depolayacaktır. FMT, özellikle ürünlerin depolanması için yapılan ek masraflar da dahil olmak üzere ortaya çıkan zarar için tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda, bir FMT ürününün satın alınması durumunda, satın alınan ürünün kazara kaybolması veya kazara bozulması riski de müşterinin kabulde temerrüde düştüğü noktada müşteriye geçecektir.

5. Mücbir sebepler, örneğin doğal olaylar, savaş, mevzuat, yangın, kuraklık, lokavt, grev ve FMT'nin sorumlu olmadığı ve kabul edilen siparişlerin zamanında yerine getirilmesini imkansız kılan diğer durumlar, var oldukları süre boyunca FMT'yi sözleşmeden doğan teslimat yükümlülüğünden muaf tutar.

§ 7 Kusur durumunda haklar

1. Ürünlerin kalitesi ve olası kullanımları hakkındaki bilgiler, özellikle §§ 443, 444, 639 BGB (Alman Medeni Kanunu) uyarınca herhangi bir garanti içermez, ancak bunlar yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, yalnızca performans nesnesinin bir tanımını içerir. Ürünlerin kalitesi veya dayanıklılığı ya da belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili yasal anlamda garantiler yalnızca FMT yönetimi tarafından verilebilir. Bunlar yazılı olmalı ve açıkça "garanti" olarak belirtilmelidir. FMT'nin diğer çalışanları garanti verme yetkisine sahip değildir.

Müşteri, ürünleri teslim aldıktan hemen sonra herhangi bir kusur veya yanlış teslimatı FMT'ye yazılı olarak bildirmelidir.

§ 377 HGB (Alman Ticaret Kanunu) uyarınca kusur bildiriminde bulunma yükümlülüğüne uyulduğu sırada bir kusur tespit edilirse, müşteri müteakip ifayı talep edebilir. FMT, kendi takdirine bağlı olarak, kusurlu parçanın veya teslimat kaleminin tamamının onarımı veya değiştirilmesi yoluyla kusurları giderme hakkına sahiptir. FMT'nin kusuru gidermeye veya ikame bir teslimat yapmaya istekli olmaması veya bunu yapamaması ya da bunun müşteri için makul olmayan bir şekilde gecikmesi veya kusurun giderilmesinin/ikame teslimatın başka nedenlerle başarısız olması durumunda, müşteri kendi takdirine bağlı olarak sözleşmeden çekilme veya ücrette buna karşılık gelen bir indirim talep etme hakkına sahiptir (azaltma).

4. Sözleşmenin feshi veya satın alma fiyatının düşürülmesi talebi, ancak kusurun en az dört haftalık makul bir süre içinde giderilememesi veya müteakip ifanın orantısız maliyetlerle ilişkilendirilmesi, makul olmaması veya başka nedenlerle başarısız olmuş sayılması halinde verilecektir. Cayma durumunda, müşteri herhangi bir ek tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır. Sadece küçük kusurlar olması durumunda, müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahip olmayacaktır.

Müşteri sadece Madde 8 uyarınca tazminat ve masrafların geri ödenmesini talep edebilir.

Şikayet durumunda, müşteri derhal FMT'ye reddedilen malları inceleme fırsatı verecektir; özellikle FMT reddedilen malları talep üzerine ve masrafları kendisine ait olmak üzere hazır bulunduracaktır. Haksız şikayetler durumunda FMT, müşteriden nakliye masraflarının yanı sıra inceleme masraflarını da talep etme hakkını saklı tutar. Ürünün yanlış veya uygunsuz kullanımından kaynaklanan onarımlar ve değiştirmeler, harcanan çaba ve maliyetlere göre ayrıca faturalandırılacaktır.

7. Kusurun işletme ve bakım talimatlarının ihlalinden, uygunsuz veya yanlış kullanımdan veya depolamadan, hatalı veya ihmalkar kullanımdan veya teslimat kaleminin müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından kurcalanmasından kaynaklanması ve müşterinin yukarıda belirtilen durumlardan yalnızca birinin kusura neden olduğuna dair ilgili kanıtlanmış bir iddiayı reddetmemesi halinde, kusur talepleri mevcut olmayacaktır.

Satın alınan ürünlerin kusurları nedeniyle müşterinin tüm hakları için sınırlama süresi, ürünlerin tesliminden itibaren 12 aydır. Bu, ürün üzerinde yapılan çalışmalar için de geçerlidir (özellikle garanti süresinin sona ermesinden sonra yapılan onarım çalışmaları). Müşterinin BGB § 13 anlamında bir tüketici olması halinde, BGB §§ 433 ila 435, 437, 439 ila 443 hükümleri bundan etkilenmez.

9. Ürünlerin veya ürün parçalarının bir üretici garantisine tabi olması durumunda, FMT garanti yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

§ 8 Sorumluluğun sınırlandırılması

1) FMT'nin sorumluluğu - yasal gerekçelere bakılmaksızın - FMT'nin veya çalışanlarının, yasal temsilcilerinin veya vekillerinin kasıtlı olarak, ağır ihmalle veya sözleşmenin amacının yerine getirilmesi için gerekli yükümlülüklerin ihlali durumunda hafif ihmalle neden olduğu zararlarla sınırlıdır.

2. Hafif ihmal durumlarında, FMT'nin sorumluluğu, bu türden karşılaştırılabilir işlemlerde, sözleşmenin akdi sırasında veya en geç görev ihlali işlendiğinde FMT için öngörülebilir olan tipik zararların miktarı ile sınırlıdır. FMT tarafından Madde 7.2. uyarınca garanti edilen bir özellik özellikle müşteriyi bu tür zararlara karşı korumayı amaçlamıyorsa, kar kaybı, kaydedilen masraflar, üçüncü tarafların zarar talepleri ve diğer dolaylı dolaylı zararlar için talepte bulunulamaz.

FMT, ürünlerin müşteri tarafından önceden tıbbi bir talimat olmadan kullanılmasından veya tıbbi olarak eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmeyen ve denetlenmeyen bir uygulamadan kaynaklanan üçüncü şahıslara verilen zararlardan sorumlu değildir.

4. Ürün Sorumluluk Yasası kapsamında, garanti edilen özellikler nedeniyle ve yaşam, uzuv veya sağlık yaralanması nedeniyle tazminat talepleri yukarıdaki hükümlerden etkilenmeyecektir.

(5) FMT, yukarıdaki hükümler uyarınca sınai mülkiyet haklarının ihlalinden, mallar sözleşmeye uygun olarak kullanıldığında söz konusu sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde ve ihlal edildiği ölçüde sorumlu olacaktır; bu haklar Federal Almanya Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve teslimat sırasında yayınlanmıştır.

6. Müşteri hasara karşı sigortalı olduğu sürece FMT sorumluluktan muaftır.

7. FMT diğer tüm açılardan sorumlu olmayacaktır.

§ 9 Satın alma sırasında mülkiyetin muhafazası

FMT ürünlerinin satın alınması durumunda, FMT iş ilişkisinden doğan tüm ödemeleri alana kadar satın alınan ürünün mülkiyetini elinde tutar. Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, FMT satın alınan ürünü geri alma hakkına sahiptir. FMT bu yönde açık bir yazılı beyanda bulunmadıkça, satın alınan malların geri alınması sözleşmeden cayma anlamına gelmez. FMT, satış konusu malı geri aldıktan sonra, malı paraya çevirme hakkına sahiptir; paraya çevirme gelirleri müşterinin borçlarına mahsup edilir - yapılan işlem ve paraya çevirme masrafları düşülür.

Müşteri, malları basiretli bir iş adamının özeniyle ücretsiz olarak depolamak ve onlara özenli davranmakla yükümlüdür. Özellikle, malları diğer mallarından ayrı olarak depolamak, FMT'nin mallar üzerindeki (ortak) sahipliğini kesin olarak belgelemek ve malları masrafları kendisine ait olmak üzere tüm risklere (özellikle yangın, su ve hırsızlık hasarı) karşı gerektiği ölçüde sigortalamakla yükümlüdür. FMT, sigortaların yapıldığına dair kanıt talep etme hakkına sahiptir. Müşteri sigorta yaptırmazsa, FMT'nin tüm sözleşme ilişkilerinden doğan tüm talepleri derhal muaccel hale gelecektir. Bakım ve kontrol çalışmaları gerekliyse ve FMT ile ilgili bir bakım ve servis sözleşmesi yoksa, müşteri bu çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere FMT'ye yaptırmalıdır.

Müşteri, satın aldığı malları olağan iş akışı içinde yeniden satma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, FMT'nin müşterilerine veya üçüncü şahıslara yeniden satışından kaynaklanan nihai fatura tutarı (KDV dahil) tutarındaki tüm taleplerini FMT'ye şimdiden devretmektedir. Müşteri, temlikten sonra bile bu alacağı tahsil etme yetkisine sahip olmaya devam eder. FMT'nin alacağını tahsil etme yetkisi bundan etkilenmez. Ancak FMT, müşteri tahsil edilen gelirlerden ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödeme temerrüdüne düşmediği ve özellikle iflas veya konkordato işlemlerinin başlatılması için herhangi bir dilekçe verilmediği veya ödemeler askıya alınmadığı sürece tahsilat yapmamayı taahhüt eder. Ancak bu durumda FMT, Müşteriden FMT'ye temlik edilen alacakları ve bunların borçlularını açıklamasını, tahsilat için gerekli tüm bilgileri vermesini, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçluları (üçüncü kişileri) temlikten haberdar etmesini talep edebilir. Bu durumda, FMT'ye temlik edilen alacakları yeniden satma ve tahsil etme yetkisi kendiliğinden sona erer.

3a. Sağlık veya uzun süreli bakım sigortası aracılığıyla müşteriye sabit fiyatlı olarak sağlanan yardımlar satın alınamaz, kiralanamaz veya başka bir şekilde yeniden satılamaz. Yardım FMT'nin mülkiyetinde kalır. Yardım sağlık veya uzun süreli bakım sigortası tarafından satın alınmışsa, mülkiyet hakkı sağlık veya uzun süreli bakım sigortasına devredilir. Bu yardımlar da satın alınamaz, kiralanamaz veya başka bir şekilde yeniden satılamaz.

Müşterinin, mülkiyeti muhafaza altında teslim edilen malları teminat olarak rehin veya temlik etmesi yasaktır. Müşteri, FMT'nin mülkiyet haklarına üçüncü şahıslar tarafından el konulması veya başka herhangi bir şekilde zarar verilmesi durumunda FMT'yi derhal bilgilendirmeli ve mülkiyet hakkını hem üçüncü şahıslara hem de FMT'ye yazılı olarak teyit etmelidir. Müşteri, bundan kaynaklanan yasal bir anlaşmazlığın kazanılmasına rağmen FMT'ye kalan masrafları üstlenmek zorundadır. Üçüncü tarafın ZPO Madde 771 uyarınca bir davanın adli ve mahkeme dışı masraflarını karşılayabilecek durumda olmaması halinde, müşteri ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır.

Sipariş verenin/müşterinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, özellikle de ödemede temerrüde düşülmesi halinde, FMT malları geri alma hakkına sahiptir; bu durumda sipariş veren malları geri almayı şimdiden kabul eder. Müşteri, hukuka aykırı müdahalelere karşı sahip olduğu haklardan feragat eder ve FMT'nin mülkiyetin muhafazasına tabi malların bulunduğu odalara erişimine izin verir. Malların geri alınması, ancak FMT tarafından açıkça beyan edilmesi halinde sözleşmeden cayma anlamına gelecektir. FMT'nin malları geri alması sonucunda ortaya çıkan masraflar (özellikle nakliye masrafları) Müşteri tarafından karşılanacaktır. Müşteri, açık bir cayma beyanı olmaksızın geri alınan malların teslimini ancak satın alma fiyatının ve tüm masrafların tam olarak ödenmesinden sonra talep edebilir.

6. Yukarıdaki üçüncü madde hariç olmak üzere, müşteri, mülkiyetin muhafazası kapsamında teslim edilen ürünler üzerindeki hakların üçüncü şahıslar lehine doğmasından kaçınmalıdır. İhlal durumunda, FMT'ye karşı ödenmemiş tüm talepler tutarında bir sözleşme cezası muaccel hale gelecektir.

§ 10 Satın alma işleminden sonra yeniden satış ve alt kiralama

FMT ürünlerini satın alırken müşteri, FMT'nin doğrudan sözleşme ilişkisi içinde olduğu FMT tarafından belirlenen üçüncü taraflara bunları yeniden satmamayı veya alt kiraya vermemeyi taahhüt eder.

§ 11 Fesih

1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın aşağıdaki hallerde sözleşmeleri bir bütün olarak yazılı olarak feshedebilir:

a) ihlal bildiriminin alınmasından sonra otuz (30) gün içinde düzeltilmeyen Sözleşmenin önemli bir ihlaline ("Haklı Neden") neden olmuştur;

b) iflas davası açılması için başvuruda bulunmuşsa, Alman Medeni Usul Kanunu'nun (ZPO) 807. maddesi uyarınca yemin yerine geçen bir beyanda bulunmuşsa veya diğer tarafın mali durumunda önemli bir kötüleşmenin farkına varmışsa.

FMT ayrıca, madde 2'de belirtilen olayların yakın olması veya müşterinin FMT'nin itibarına veya işine zarar vermesi durumunda yazılı bildirimle sözleşmeleri feshetme hakkına sahiptir.

Müşteri, FMT'ye yazılı olarak kalıcı bir "Büyükanne ve Büyükbabanın Kutusu" tedarikinin feshedildiğini bildirmelidir. Fesih genellikle içinde bulunulan ayın sonunda geçerli olacaktır. Feshin gerçekleştiği cari ayda teslim edilmiş olan malları faturalama hakkımız saklıdır.

§ 12 Eski elektrikli aletler, ElektroG'nin uygulanması

1. WEEE kayıt no. DE 74334860 olan eski elektrikli aletler ayrı olarak imha edilmelidir. FMT, eski elektrikli aletleri doğrudan müşteriden geri almayı ve bunların uygun şekilde imha edilmesini sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu nedenle müşteri, Almanya içinde imha edilecek elektrikli aletleri FMT'ye iade etmelidir. Müşteri, imha edilecek elektrikli aletleri FMT'ye Info@fellerhoff-medizintechnik.de adresinden yazılı olarak bildirecektir. FMT, imha edilecek elektrikli ekipmanı gecikmeksizin toplayacaktır. Müşteri, imha sonucunda herhangi bir maliyete maruz kalmayacaktır. Müşterinin FMT'den aldığı ürünleri Almanya içinde üçüncü şahıslara satması halinde, müşteri üçüncü şahsın da eski elektrikli aletleri FMT'ye teslim etmesini ve FMT'yi yukarıdaki telefon hattından bilgilendirmesini sağlayacaktır. Üçüncü şahıslardan bertaraf için herhangi bir masraf talep edilmeyecektir.

FMT, ElektroG § 10 uyarınca özel hanelerdeki kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşterinin ürünleri özel hanelere satması durumunda, FMT tarafından sağlanan bilgiler de aktarılmalıdır.

§ 13 Bildirimler

Müşteri kusurları info@fellerhoff-medizintechnik.de e-posta adresine bildirecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, öğlen 12'den önce bildirilen kusurlar - mümkün olduğunca - bir iş günü içinde ele alınacaktır. Öğlen 12'den sonra bildirilen kusurlar - mümkün olduğunca - bir sonraki iş gününde ele alınacaktır.

§ 14 Devir yasağı, kısmi hükümsüzlük

Müşterinin FMT'ye karşı olan taleplerinin üçüncü taraflara devredilmesine yalnızca FMT'nin yazılı onayı ile izin verilir.

2. bu genel tesli̇mat ve ödeme şartlari da dahi̇l olmak üzere müşteri̇ i̇le yapilan sözleşmeni̇n bazi hükümleri̇ni̇n tamamen veya kismen geçersi̇z olmasi veya geçersi̇z hale gelmesi̇, kalan hükümleri̇n geçerli̇li̇ği̇ni̇ etki̇lemez.

(3) Sözleşme taraflarının iyi niyet göstergesi olarak taviz vermesi veya sözleşme ilişkisinden doğan haklarını ileri sürmemesi, haklardan nihai feragat teşkil etmez.

§ 15 Yargı yeri, ifa yeri, hukuk seçimi

1. Müşteri bir tacir, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik veya kamu hukukuna tabi özel bir fon ise, yargı yeri FMT'nin kayıtlı ofisidir; ancak FMT, müşteriyi kendisi için geçerli olan genel yargı yerinde dava etme hakkına da sahiptir.

Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, ifa yeri FMT'nin kayıtlı ofisi olacaktır. Posta adresi ve ifa yeri, Fellerhoff MED-TEC GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 17, D-46399 Bocholt.

(3) Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku, başka bir hukuk sisteminin geçerliliğine atıfta bulunduğu ölçüde, uluslararası özel hukuk hariç olmak üzere münhasıran uygulanacaktır. Tek Tip BM Satış Kanunu'nun (Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Konvansiyonu) uygulanması da hariç tutulmuştur.

II. Kiralamaya ilişkin tamamlayıcı özel düzenlemeler

§ 16 Kira sözleşmesinin konusu (özel kişilere veya klinik tesislere kısa ve uzun süreli kiralama)

1. Bir FMT ürünü kiralanırken aşağıdaki hizmetler sağlanır:

- Teknik olarak mükemmel durumda, dezenfekte edilmiş bir sistemin teslimi

- Müşteri tarafından talep edilmesi ve sözleşme ile kararlaştırılmış olması halinde, Müşteri ile kararlaştırılan yerde montaj ve kurulum; FMT, ürünleri Müşteri tarafından belirtilen kullanım yerine teslim edecektir. Bu yer, ürünün teknik gereksinimlerini karşılamalıdır. Müşteri engelsiz erişim ve nakliye olanaklarını sağlamalıdır; ürünlerin doğruluğunu yazılı olarak teyit edecektir;

-Sipariş edildiği veya gerekli olduğu ölçüde ürünün kullanımı için gerekli aksesuarların sağlanması;

- Yol masrafları ve yedek parçalar da dahil olmak üzere, cihazın doğru kullanımı kapsamında montajı gerekli olan veya sözleşmede kararlaştırılan onarımlar.

-Sözleşme sonunda/aşamalı çıkışta tahsilat.

Bu teslimat, kurulum ve toplama masrafları önceden yazılı olarak müzakere edilmiştir. FMT, normal çalışma saatleri dışındaki teslimat ve toplama işlemleri için ek ücret talep etme hakkına sahiptir.

§ 17 Sözleşme süresi

Klinik kullanımı için ürün kiralama sözleşmelerinin süresi en az bir gündür. Geçen günler tam bir kiralama günü olarak kabul edilecektir. Bu durum teslimat ve teslim alma günleri için de geçerlidir.

Özel müşteriler için kiralama süresi, sözleşmeyle kararlaştırılan süreye dayanmaktadır.

Tıbbi yardımların bir sağlık veya bakım sigortası şirketinin götürü bakım ödeneği çerçevesinde devredilmesi, FMT ile sağlık veya bakım sigortası şirketi arasındaki ilgili sözleşmeye tabidir.

§ 18 Müşterinin yükümlülükleri

Müşteri, sağlanan nesneleri yalnızca sözleşmedeki amaç için, özellikle de yalnızca kendi hastalarının bakımı veya kendi kullanımı için kullanabilir. Müşteri, herhangi bir yer / istasyon değişikliğini FMT'ye bildirmelidir. Ürün bildirimde bulunulmadan başka bir yere taşınmışsa, FMT, nakliyeden kaynaklanan herhangi bir hasarı belirlemek için masrafları müşteriye ait olmak üzere ürünün durumunu doğrulayacaktır. Ürünün taşınmasından kaynaklanan hasar müşteriye atfedilebilir,

Ayrıca, müşteri FMT'nin yazılı izni olmadan kiralanan ürünleri Ditte'ye devredemez veya alt kiraya veremez.

Kiralanan ürünlerdeki kusurlar derhal FMT'ye bildirilmelidir. Müşterinin FMT'ye danışmadan kiralanan ürünleri tamir etmesi veya tamir ettirmesi yasaktır. Müşteri, FMT'nin kiralanan ürünlere her zaman erişimini garanti etmelidir.

Müşteri, ürünlerin bakımı için FMT'nin talimatlarını özenle takip etmekle yükümlüdür. Ürünler kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

3. Müşteri, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra FMT'nin ilk talebi üzerine, artık gerekli değilse veya kira ödemesinde temerrüde düşmesi durumunda kiralık nesneyi teslim etmelidir. Bu durumda FMT, Müşterinin tesislerine girme ve kiralanan eşyaları sökme ve kaldırma hakkına sahiptir. Müşteri artık yasadışı müdahaleye karşı haklarından feragat etmiştir.

4. Madde 1'de belirtilen sözleşmeye aykırı davranış durumlarında, müşteri kiralık nesnelerin toplanması için yapılan tüm masrafları FMT'ye geri ödemek zorundadır. Buna ek olarak, FMT, müşteriden, kararlaştırılan sözleşme süresinin kalan her günü için, o sırada geçerli olan FMT fiyat listesine uygun olarak günlük kira bedelini tahsil edebilir. FMT'nin daha yüksek tazminat talep etme hakkı bundan etkilenmez.

§ 19 Geç teslim, tahsilat

1. Ürün teslim alındığında, teslimatta olduğu gibi aynı durumda olmalıdır. Parçalar teslim alınırken eksikse, bunlar FMT tarafından orijinal fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.

§ 20 Bakım ve onarım

Bakım ve servis ayrı bir bakım ve servis sözleşmesinin konusu olabilir.

Bir sağlık veya bakım sigortası tarafından ödenen bakım toplu ödemelerinde, tüm bakım FMT tarafından gerçekleştirilir.

III. Bakım ve servis sözleşmeleri için özel düzenlemeler

§ 21 Sözleşmenin konusu

Bakım ve hizmetlerin kapsamı ve konusu, varsa, akdedilen bakım ve hizmet sözleşmesi ile belirlenecektir.

§ 22 Bakım ve hizmet sunumu

FMT bakım ve hizmetleri zamanında sağlayacaktır. Bakım ve Hizmetler mümkün olduğunca FMT Ürünlerinin kurulum yerinde sağlanacaktır.

2. Ürün başka bir yere nakledilmişse, FMT nakliyeden kaynaklanan herhangi bir hasarı belirlemek için masrafları müşteriye ait olmak üzere ürünün durumunu doğrulama hakkına sahiptir.

Müşteri, ürünlerin bakımı için FMT'nin talimatlarına özenle uymakla yükümlüdür. Müşteri bu talimatları dikkate almazsa, FMT bakım ve servis yükümlülüğünden kurtulacaktır.

Müşteri, ürünlerdeki herhangi bir kusuru derhal FMT'ye bildirecektir. Bu bildirimin alınmasının ardından FMT, kusuru onarım yoluyla gidermek için çaba gösterecektir. Bunu yaparken FMT, ürünün değiştirilmesi gibi geçici acil durum çözümleri sunma hakkına sahiptir ve nüksetmeyi önlemek için kullanıma kısıtlamalar getirir.

5. Müşteri, ürünlerin FMT tarafından teslim alınması üzerine bir bakım ve servis sözleşmesi yapmamışsa, FMT daha sonraki bir tarihte bir bakım ve servis sözleşmesi yapmakla yükümlü değildir.

6. Aksi kararlaştırılmadıkça, bakım masrafları her ürün için ayrı ayrı tahsil edilecektir. Fiyatlar ilgili yıl sonuna kadar bağlayıcıdır ve daha sonra değiştirilebilir.

7. FMT, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesini alt yüklenicilere emanet etme hakkına sahiptir.

8. FMT, bakım ve hizmetlerden mümkün olduğunca muaftır:

- kusurlar, ürünlerin uygunsuz veya yanlış kullanımı nedeniyle ortaya çıkmıştır;

- kusurlar, FMT tarafından belirlenen kişiler dışındaki kişiler tarafından ürünlerde yapılan değişiklikler veya müdahaleler ya da ürünlerin bakımından kaynaklanmıştır;

- Müşterinin sorumlu olduğu tüm durumlarda, örneğin müşteri tarafından yapılması gereken uygunsuz veya düzensiz temizlik, üründe harici hasar;

- Üründe veya ürünün parçalarında harici hasar, örneğin boya veya plastik;

- Voltaj arızası veya dalgalanmaları nedeniyle hasar;

- Normal kullanım dışında herhangi bir nedenden kaynaklanan diğer hasar veya kusurlar.

Aksi kararlaştırılmadıkça, bir bakım ve servis sözleşmesinin süresi bir yıldır. Sağlık veya uzun süreli bakım sigortacıları tarafından sağlanan sabit ücretli bakım durumunda, ilgili sağlık veya uzun süreli bakım sigortacısı ile yapılan sözleşme anlaşmaları geçerli olacaktır. Süre, iki ay önceden yazılı olarak feshedilmediği sürece otomatik olarak bir yıl daha uzatılacaktır.

10. FMT, yalnızca FMT tarafından tedarik edilen ürünlerin servis ve bakımını yapmakla yükümlüdür.

FMT, müşterinin ürünleri üçüncü bir tarafa devretmesi halinde bakım ve servis sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir.

Durum: 14.02.2023

Fellerhoff MED-TEC

Heinrich Hertz Caddesi 17

46399 Bocholt