gratis service telefoon 0 800 621 777 2

Privacybeleid van Fellerhoff MED-TEC GmbH

Wij nemen de bescherming van uw privégegevens zeer serieus en willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw gegevens verwerken, wat uw rechten zijn en wat onze verantwoordelijkheden zijn als gegevensverwerker.

We maken gebruik van geavanceerde technische en organisatorische maatregelen om een hoog niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen en deze te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang.

Inhoudsopgave:

I. Overzicht

1. toepassingsgebied

2. verantwoordelijke persoon

3. functionaris voor gegevensbescherming

II. De gegevensverwerking in detail

1. algemene informatie over de gegevensverwerking

2. de website/toepassing oproepen

3. nieuwsbrief

4. klantenondersteuning

5. volgen

III. rechten van de betrokkene

1. recht van bezwaar

2. recht op informatie

3. recht op correctie

4. recht op wissen ("recht om vergeten te worden")

5. recht op beperking van de verwerking

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

7. Herroepingsrecht in geval van toestemming

8. recht van beroep

IV. Woordenlijst

V. Gebruik van de Google-dienst "Google Site Kit

I. Overzicht

In dit gedeelte van het privacybeleid vindt u informatie over het toepassingsgebied, de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn functionaris voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

1. toepassingsgebied

Gegevensverwerking door Fellerhoff MED-TEC GmbH kan in wezen worden onderverdeeld in twee categorieën:

- Voor de afwikkeling van een contract worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de afwikkeling van een contract met Fellerhoff MED-TEC GmbH. Als bij de afwikkeling van het contract ook externe dienstverleners betrokken zijn, bijv. logistieke bedrijven of betaaldiensten, dan worden uw gegevens aan hen doorgegeven voor zover dat per geval noodzakelijk is.

- Wanneer u de website/applicatie van Fellerhoff MED-TEC GmbH oproept, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Hierbij kunnen ook persoonlijke gegevens betrokken zijn. De op deze manier verzamelde informatie wordt onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende aanbiedingen:

- onze online aanbieding beschikbaar op www.Fellerhoff-Medizintechnik.de

- wanneer op een andere manier naar dit privacybeleid wordt verwezen vanuit een van onze aanbiedingen (bijv. websites, subdomeinen, mobiele toepassingen, webservices of integraties in sites van derden), ongeacht de manier waarop u deze opent of gebruikt.

Al deze aanbiedingen worden ook samen "diensten" genoemd.

2. verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke voor de verwerking - de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt - met betrekking tot de Services:

Fellerhoff MED-TEC GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 17

46399 Bocholt

Telefoon: 0049 (0) 28713428141 of 08006217772

Mail: Info@fellerhoff-medizintechnik.de

3. functionaris voor gegevensbescherming

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Fellerhoff MED-TEC GmbH

E-mailadres: info@fellerhoff-medizintechnik.de

II. De gegevensverwerking in detail

In dit gedeelte van het privacybeleid informeren we u in detail over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Voor de duidelijkheid structureren we deze informatie volgens bepaalde functionaliteiten van onze diensten. Tijdens het normale gebruik van de diensten kunnen verschillende functionaliteiten en dus ook verschillende verwerkingen na elkaar of tegelijkertijd plaatsvinden.

1. algemene informatie over de gegevensverwerking

Tenzij anders vermeld, is het volgende van toepassing op alle hieronder beschreven verwerkingen:

a. Geen verplichting om

Er is geen contractuele of wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken. U bent niet verplicht om gegevens te verstrekken.

b. Gevolgen van niet-verstrekking

In het geval van verplichte gegevens (gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd wanneer ze worden ingevoerd), zal het niet verstrekken van deze gegevens ertoe leiden dat de dienst in kwestie niet kan worden geleverd. In andere gevallen kan het niet verstrekken van de gegevens ertoe leiden dat onze diensten niet in dezelfde vorm en kwaliteit kunnen worden geleverd.

c. Toestemming

In verschillende gevallen hebt u de mogelijkheid om ons toestemming te geven voor verdere verwerking in verband met de hieronder beschreven verwerking (indien van toepassing, voor een deel van de gegevens). In dit geval zullen wij u bij het indienen van de betreffende toestemmingsverklaring apart informeren over alle modaliteiten en de reikwijdte van de toestemming en over de doeleinden die wij met deze verwerkingen nastreven.

d. Overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen

Als we gegevens doorgeven aan derde landen, d.w.z. landen buiten de Europese Unie, dan vindt de doorgifte uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijk geregelde toelaatbaarheidsvereisten. De toelaatbaarheidsvereisten worden geregeld in Art. 44 - 49 van de GDPR.

e. Overdracht aan staatsautoriteiten

Wij geven persoonsgegevens door aan overheidsinstanties (inclusief wetshandhavingsinstanties) indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (wettelijke basis: art. 6 lid 1 c) DSGVO) of indien dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (wettelijke basis art. 6 lid 1 f) DSGVO).

f. Opslagperiode

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de betreffende verwerkingsdoeleinden. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij de tijdelijke opslag ervan nog nodig is. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn het voldoen aan commerciële en fiscale wettelijke bewaarplichten of het bewaren van bewijsmateriaal voor juridische geschillen. Het is ook mogelijk dat we uw gegevens blijven bewaren als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

g. Gegevenscategorieën

Accountgegevens: E-mailadres en wachtwoord

Persoonlijke basisgegevens: Geslacht, voornaam, achternaam, geboortedatum, indien van toepassing.

Adresgegevens: straat, huisnummer, eventueel adresaanvullingen, postcode, stad, land

Contactgegevens: Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

Bestelgegevens: Bestelde producten, prijzen, betalings- en leveringsinformatie

Betalingsgegevens: Rekeninggegevens, indien van toepassing creditcardgegevens of gegevens over andere betaaldiensten zoals Paypal, pay U of Klarna.

Toegangsgegevens: Datum en tijd van het bezoek aan onze service; de pagina van waaruit het toegangssysteem onze site heeft bezocht; pagina's die tijdens het gebruik zijn opgeroepen; gegevens voor sessie-identificatie (sessie-ID); daarnaast de volgende informatie van het toegangssysteem: gebruikt internetprotocoladres (IP-adres), browsertype en -versie, apparaattype, besturingssysteem en soortgelijke technische informatie.

2. de website/toepassing oproepen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u toegang krijgt tot onze diensten. In het bijzonder willen we erop wijzen dat de overdracht van toegangsgegevens aan externe contentproviders (zie b.) onvermijdelijk is vanwege de technische werking van informatieoverdracht op het internet.

a. Informatie verwerken

Categorie gegevens

Doel

Wettelijke basis

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Opslagperiode

Toegangsgegevens

Verbindingen tot stand brengen, de inhoud van de service weergeven, aanvallen op onze site detecteren op basis van ongebruikelijke activiteit, fouten diagnosticeren.

Art. 6 lid 1 f) DSGVO

Goede werking van diensten, beveiliging van gegevens en bedrijfsprocessen, preventie van misbruik, preventie van schade door interferentie met informatiesystemen

7 dagen

b. Ontvangers van de persoonsgegevens

Categorie ontvanger

Betrokken gegevens

Rechtsgrondslag van de overdracht

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Externe inhoudsproviders die inhoud leveren (bijv. afbeeldingen, video's, ingesloten berichten van sociale netwerken, reclamebanners, lettertypen, update-informatie) die nodig is om de service weer te geven

Toegangsgegevens

Art. 6 lid 1 f) DSGVO

Goede werking van de diensten, (versnelde) presentatie van de inhoud

3. nieuwsbrief

Wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens in verband met een abonnement op onze nieuwsbrief wordt hier beschreven:

a. Informatie verwerken

Categorie gegevens

Doel

Wettelijke basis

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Opslagperiode

E-mailadres

Verificatie van registratie (dubbele opt-in procedure), levering van nieuwsbrieven

Art. 6 lid 1 letter a) DSGVO

Duur van het abonnement op de nieuwsbrief

Profielgegevens nieuwsbriefgebruik

Interessant ontwerp van de nieuwsbrief

Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO

Verbetering van onze service, reclamedoeleinden

Duur van het abonnement op de nieuwsbrief

b. Ontvangers van de persoonsgegevens

Categorie ontvanger

Betrokken gegevens

Rechtsgrondslag van de overdracht

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Dienstverlener voor verzending van nieuwsbrieven (moederbedrijf)

alle gegevens vermeld onder a.

Orderverwerking (art. 28 DSGVO)

4. klantenondersteuning

U kunt hier lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u contact opneemt met onze klantenservice:

a. Informatie verwerken

Categorie gegevens

Doel

Wettelijke basis

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Opslagperiode

Persoonlijke stamgegevens, contactgegevens, inhoud van vragen/klachten

Vragen van klanten en klachten van gebruikers afhandelen

Art. 6 lid 1 b), f)

Klantenloyaliteit, verbetering van onze service

Het verzoek verwerken

b. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Categorie ontvanger

Betrokken gegevens

Rechtsgrondslag van de overdracht

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Dienstverlener (moederbedrijf)

Naam, e-mailadres, postadres en betalingsgegevens

Gegevensverwerking in opdracht (art. 28 DSGVO)

5. online winkel

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u in onze online shop winkelt, vindt u hier:

a. Informatie verwerken

Categorie gegevens

Doel

Wettelijke basis

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Opslagperiode

Persoonlijke stamgegevens

Levering van de goederen

Art. 6 lid 1 letter b) DSGVO

Orderverwerking, 10 jaar (factuur)

Adresgegevens

Levering van de goederen

Art. 6 lid 1 letter b) DSGVO

Orderverwerking, 10 jaar (factuur)

Bestelgegevens

Levering van de goederen

Art. 6 lid 1 letter b) DSGVO

Orderverwerking, 10 jaar (factuur)

Accountgegevens

Aanmelden

Art. 6 lid 1 letter a), b) DSGVO

Tot de account wordt verwijderd

Betalingsgegevens

Betaling voor de goederen

Art. 6 lid 1 letter b) DSGVO

Orderverwerking, 10 jaar (factuur)

Contactgegevens

Vragen / Orderbevestiging

Art. 6 lid 1 letter b) DSGVO

Orderverwerking, 10 jaar (factuur)

Inloggegevens

Registratie van de aanmelding

Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO

Beveiligingsrelevante gebeurtenissen, bescherming tegen misbruik

7 dagen

b. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Categorie ontvanger

Betrokken gegevens

Rechtsgrondslag van de overdracht

Gerechtvaardigd belang, indien van toepassing

Betalingsdienstaanbieder (paypal, PayU, Klarna)

Voor- en achternaam en betalingsgegevens

Gegevensverwerking in opdracht (art. 28 DSGVO)

6. volgen

Hieronder beschrijven we hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van trackingtechnologieën om onze diensten te analyseren en te optimaliseren en voor advertentiedoeleinden.

De beschrijving van de trackingmethoden bevat ook informatie over hoe u de gegevensverwerking kunt voorkomen of er bezwaar tegen kunt maken. Houd er rekening mee dat de zogenaamde "opt-out", d.w.z. de weigering van verwerking, meestal wordt opgeslagen via cookies. Als u onze diensten via een nieuw eindapparaat of in een andere browser gebruikt, of als u de door uw browser ingestelde cookies hebt verwijderd, moet u uw weigering opnieuw kenbaar maken.

De beschreven opsporingsmethoden verwerken persoonsgegevens alleen in pseudonieme vorm. Een verbinding met een concrete, geïdentificeerde natuurlijke persoon, d.w.z. een combinatie van de gegevens met informatie over de drager van het pseudoniem, vindt niet plaats.

a. Tracking om onze diensten en het gebruik ervan te analyseren en te optimaliseren, evenals om het succes van reclamecampagnes te meten en de weergave van reclame te optimaliseren

(1) Doeleinden van de verwerking

De analyse van gebruikersgedrag door middel van tracking helpt ons om de effectiviteit van onze diensten te controleren, deze te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en om fouten te corrigeren. Het dient ook om belangrijke gegevens over het gebruik van onze diensten (bereik, gebruiksintensiteit, surfgedrag van gebruikers) statistisch vast te stellen op basis van uniforme standaardprocedures en zo waarden te verkrijgen die over de hele markt vergeleken kunnen worden.

Tracking om het succes van reclamecampagnes te meten wordt gebruikt om onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Tracking om de weergave van advertenties te optimaliseren heeft als doel om gebruikers advertenties te tonen die zijn afgestemd op hun interesses en om het succes van de advertenties te vergroten.

(2) Rechtsgrondslag van de verwerking

Gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 f) DSGVO.

(3) Je kunt de gebruikte trackingmethoden hier bekijken.

Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde reclame, kunt u ook naar http://www.youronlinechoices.com/de/ gaan, klikken op "Voorkeursbeheer" en de instructies volgen om u volledig of afzonderlijk af te melden voor het gebruik van gegevens voor op interesses gebaseerde reclame door de daar vermelde serviceproviders. U zult nog steeds reclame ontvangen, maar deze zal niet op interesses gebaseerd zijn.

III. rechten van de betrokkene

1. recht van bezwaar

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken voor directe reclame, hebt u het recht om op elk gewenst moment met toekomstige werking bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame.

U hebt ook het recht om te allen tijde met toekomstige werking bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd krachtens artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

U kunt ons bereiken via de contactgegevens vermeld onder I.2.

2. recht op informatie

U hebt het recht om te weten of er persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt, welke persoonlijke gegevens dat eventueel zijn en verdere informatie in overeenstemming met art. 15 van de GDPR.

3. recht op correctie

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging te corrigeren (Artikel 16 van de GDPR). Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

4. recht op wissen ("recht om vergeten te worden")

U hebt het recht om te eisen dat wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld verwijderen, op voorwaarde dat een van de redenen uiteengezet in artikel 17(1) van de GDPR van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is voor een van de doeleinden uiteengezet in artikel 17(3) van de GDPR.

5. recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen als een van de voorwaarden van artikel 18, lid 1, onder a) tot en met d) van de GDPR van toepassing is.

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of om ze rechtstreeks door ons te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is. Dit is altijd van toepassing als de basis van de gegevensverwerking toestemming of een contract is en de gegevens automatisch worden verwerkt. Dit geldt dus niet voor gegevens die alleen op papier worden bewaard.

7. Herroepingsrecht in geval van toestemming

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

8. recht van beroep

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

IV. Woordenlijst

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

Browser: Computerprogramma voor het weergeven van webpagina's (bijv. Chrome, Firefox, Safari).

Cookies: De term "cookie" beschrijft een klein tekstbestand dat lokaal wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer deze een website bezoekt. Dit bestand slaat gegevens op over het gedrag van de gebruiker. Als de browser wordt opgeroepen en de overeenkomstige website herhaaldelijk wordt bezocht, wordt de cookie gebruikt en geeft de webserver met behulp van de opgeslagen gegevens informatie over het surfgedrag van de gebruiker.

Cookies zijn informatie die een website lokaal opslaat op de computer van de bezoeker in een klein tekstbestand. Dit kunnen instellingen zijn die de gebruiker al op een pagina heeft gemaakt, maar ook informatie die de website volledig onafhankelijk van de gebruiker heeft verzameld. Later kunnen deze lokaal opgeslagen tekstbestanden opnieuw worden gelezen door dezelfde webserver die ze heeft aangemaakt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies beheren via de browserfuncties (meestal onder "Opties" of "Instellingen"). Hierdoor kan de opslag van cookies worden gedeactiveerd, in individuele gevallen afhankelijk worden gemaakt van uw toestemming of op een andere manier worden beperkt. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen.

Derde landen: Land dat niet gebonden is aan de wettelijke vereisten van de EU-richtlijn gegevensbescherming (land buiten de EER).

Persoonlijke gegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Pixel: Pixels worden ook wel trackingpixels, webbakens of webbugs genoemd. Het zijn kleine, onzichtbare afbeeldingen in HTML-e-mails of op webpagina's. Wanneer een document wordt geopend, wordt deze kleine afbeelding geladen vanaf een server op het internet en wordt de download daar geregistreerd. Op deze manier kan de beheerder van de server zien of en wanneer een e-mail is geopend of een website is bezocht. Meestal wordt deze functie gerealiseerd door een klein programma (Javascript) aan te roepen. Op deze manier kunnen bepaalde soorten informatie op uw computersysteem worden herkend en doorgegeven, zoals de inhoud van cookies, de tijd en datum van het oproepen van de pagina en een beschrijving van de pagina waarop de trackingpixel zich bevindt.

Profilering: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de economische situatie, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Diensten: Onze aanbiedingen waarop dit Privacybeleid van toepassing is (zie Toepassingsgebied).

Tracking: Het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van onze services.

Trackingtechnologieën: Tracking kan zowel plaatsvinden via de activiteitenlogboeken die op onze webservers zijn opgeslagen (logbestanden) als door middel van gegevensverzameling van het eindapparaat van de gebruiker via pixels, cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

V. Gebruik van de Google-dienst "Google Site Kit

Wij gebruiken de Google-dienst "Google Site Kit" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") om statistieken en informatie over het gebruik van onze website te verzamelen en te analyseren. In dit proces worden persoonlijke gegevens verwerkt. Hierna informeren wij u over de aard, omvang en doeleinden van de verwerking en over uw rechten met betrekking tot het gebruik van de Google Site Kit.

Aard en omvang van de verwerking

Met de Google Site Kit kunnen we verschillende Google-diensten zoals Google Analytics, Google Search Console, Google AdSense en Google PageSpeed Insights integreren in onze website en de bijbehorende statistieken en informatie weergeven. Dit geeft ons inzicht in bezoekersaantallen, paginaweergaves, zoekopdrachten, laadtijden en andere relevante gegevens.

Om de Google Site Kit te activeren en te gebruiken, wordt een speciale code in onze website geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie van uw eindapparaat naar Google verzonden en daar verwerkt. Dit omvat onder andere het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem, de apparaatinformatie en de activiteiten op onze website.

Doeleinden van de verwerking

We gebruiken Google Site Kit om statistische gegevens en informatie over het gebruik van onze website te verzamelen en te analyseren. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren, onze website te optimaliseren en relevante inhoud en advertenties aan te bieden.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van Google Site Kit is gebaseerd op ons legitieme belang bij het analyseren en optimaliseren van onze website in overeenstemming met art. 6 (1) f) DSGVO. Het legitieme belang is om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers.

Overdracht van gegevens naar derde landen

Houd er rekening mee dat bij gebruik van de Google Site Kit persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan Google in de Verenigde Staten of andere derde landen. De overdracht vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of andere passende garanties in de zin van art. 46 DSGVO.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot het gebruik van Google Site Kit:

a. Recht op toegang: U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die door Google worden verwerkt en over de doeleinden van de verwerking.

b. Recht op rectificatie: U kunt onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door Google zijn verwerkt, rectificeren.

c. Recht op wissen: Onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens die door Google zijn verwerkt.

d. Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Site Kit als daar legitieme redenen voor zijn op basis van uw specifieke situatie.

e. Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Site Kit te beperken.

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan Google hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

g. Recht om toestemming in te trekken: Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de Google Site Kit, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast.

Als u uw rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de Google Site Kit, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Google of met ons (zie sectie I.3 voor onze contactgegevens).

Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Google lettertypen

Aard en omvang van de verwerking

We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als service om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Om deze lettertypen te verkrijgen, maakt u een verbinding met de servers van Google Ireland Limited, waarbij uw IP-adres wordt doorgegeven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a. DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG.

We zijn van plan persoonlijke gegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. In gevallen waarin geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat (bijv. in de VS), zijn we met de ontvangers van de gegevens andere passende waarborgen overeengekomen in de zin van art. 44 e.v. DSGVO. DSGVO. Dit zijn - tenzij anders vermeld - standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze standaardcontractbepalingen is beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE bekijken.

Bovendien verkrijgen we voor een dergelijke doorgifte naar een derde land uw toestemming in overeenstemming met art. 49 lid 1 zin 1 lit. a. DSGVO, die u geeft via de toestemming in de Toestemmingsmanager (of andere formulieren, registraties, enz.). We willen erop wijzen dat in het geval van doorgifte door derde landen er in detail onbekende risico's kunnen zijn (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsautoriteiten van het derde land, waarvan we de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop we geen invloed hebben en waarvan u mogelijk niet op de hoogte bent).

Opslagperiode

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

Status: april 2021