gratis service telefoon 0 800 621 777 2

GTC's

 

 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN FELLERHOFF MED-TEC GMBH

I. Algemene voorschriften

De bepalingen onder dit I. zijn van toepassing op alle overeenkomsten zoals koop-, huur-, opvolgings-, service- en onderhoudscontracten, kortetermijnhuur of andere doorlopende verplichtingen, tenzij anders bepaald.

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied

Alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn gebaseerd op deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Fellerhoff MED-TEC GmbH (hierna FMT genoemd). FMT Fellerhoff MED-TEC erkent geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van de leverings- en betalingsvoorwaarden, tenzij FMT uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan. De voorwaarden zijn ook van toepassing indien FMT de dienst aan de klant zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap van voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden.

Alle afspraken tussen FMT en de klant met betrekking tot de uitvoering van het contract moeten schriftelijk in het contract worden vastgelegd. Dit geldt ook voor iedere afwijking van de schriftelijke vorm.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties van FMT met de klant.

§ 2 Voorwerp van de overeenkomst

1. De volgende diensten worden geleverd door FMT bij aankoop van een FMT-product:

- Producten verzenden naar het opgegeven afleveradres

- Indien onderdeel van het contract; assemblage en installatie van leveringen aan klinische faciliteiten op de contractueel overeengekomen locatie; levert FMT de producten op de door de klant opgegeven plaats van gebruik. Deze moet voldoen aan de technische eisen van het product. De klant moet zorgen voor ongehinderde toegang en transportmogelijkheden;

- een eenmalige briefing over de eigenschappen en behandeling van het product.

Voor het leveren van aanvullende diensten moet een apart onderhouds- en servicecontract worden afgesloten.

Het FMT biedt geen patiëntgerelateerde diensten of advies. Therapiesuggesties van het FMT zijn niet bindend. De beslissing over de therapie of het hulpmiddel dat geschikt is voor de patiënt is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Noodzakelijke transfers van patiënten moeten worden uitgevoerd door het verplegend personeel / familieleden van de klant. De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt ook uitsluitend bij de klant.

3. De klant is verplicht alle relevante documenten, met name de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsvoorschriften en alle relevante specificaties van de gezondheidsautoriteiten te bestuderen en ervoor te zorgen dat de FMT-producten in overeenstemming met deze documenten worden gebruikt.

4.FMT levert de producten volgens de respectievelijke productspecificatie. Alle specificaties, afmetingen en aanduidingen van prestaties gelden slechts bij benadering. Afwijkingen voorbehouden.

§ 3 Aanbieding en aanbiedingsdocumenten

1. de aanbiedingen van FMT zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging. FMT kan het aanbod te allen tijde herroepen en is maximaal 30 dagen aan de aanbiedingsprijzen gebonden.

2. FMT behoudt zich de eigendomsrechten en auteursrechten voor op de aanbiedingsdocumenten, in het bijzonder op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten; deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden.

§ 4 Beschermende rechten van FMT

1. alle eigendomsrechten op de producten van FMT, inclusief de knowhow in systemen, concepten etc., die in het kader van de contractuele relaties en/of dienstverlening worden ontwikkeld of ter beschikking gesteld, blijven uitsluitend bij FMT. De klant is slechts gerechtigd tot het gebruik van de producten.

2. de afnemer is niet gerechtigd logo's of andere verwijzingen naar industriële eigendomsrechten van FMT die op de producten van FMT zijn aangebracht of anderszins in het kader van de dienstverlening herkenbaar zijn gemaakt, te wijzigen of te verwijderen.

Het gebruik van foto's is over het algemeen niet toegestaan en vereist schriftelijke toestemming van FMT voor verder gebruik.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke btw. De belasting over de toegevoegde waarde wordt afzonderlijk op de factuur vermeld volgens het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde dat van toepassing is op de factuurdatum.

De aftrek van een korting in contanten vereist een speciale schriftelijke overeenkomst. FMT heeft het recht om leveringen afhankelijk te maken van het stellen van zekerheden. FMT betaalt geen rente over vooruitbetalingen of vooruitbetalingen.

3. de verschuldigde vergoeding is verschuldigd zonder aftrek

onmiddellijk na ontvangst van de factuur opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, heeft FMT het recht om vertragingsrente te eisen ter hoogte van het bedrag dat is vastgesteld volgens § 288 BGB. Verdere rechten blijven voorbehouden. Indien nodig worden facturen uitgeschreven door onze betalingsdienstaanbieder. Dit gebeurt in naam van FMT.

4. Bij betalingsverzuim van de klant kan FMT bovendien, ook cumulatief, openstaande, resterende koopprijstermijnen of andere vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar verklaren en verdere leveringen uit dit contract of uit andere contracten afhankelijk maken van een voorafgaande zekerheidsstelling of betaling stapsgewijs tegen levering alsmede de rechten uit het eigendomsvoorbehoud doen gelden.

4a. Als onze diensten worden gefactureerd door uw zorg- of langdurige zorgverzekeraar en deze niet volledig worden vergoed omdat diensten al elders voor u zijn gefactureerd, zullen wij het verschil aan u factureren.
Daarnaast bevestigt u dat u de geleverde hulpmiddelen niet mag uitlenen, overdragen of verpanden aan derden.

5. eventuele verzekeringskosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen.

5a. Bij kortetermijnhuur van een elektrische rolstoel vragen we alleen een borg van €500 als de klant geen uitgebreide verzekering afsluit ter waarde van €27.

Deze verzekering dekt alle schade aan de rolstoel die niet opzettelijk is veroorzaakt.

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door FMT erkend zijn. Betwiste tegenvorderingen geven de klant niet het recht om betaling in te houden.

7.FMT heeft te allen tijde het recht zijn prijzen te verhogen in overeenstemming met de stijging van de productiekosten, met name loon-, grondstof-, transport- en andere kosten. In het geval van een doorlopende verplichting heeft de klant in dit geval een bijzonder opzeggingsrecht indien deze prijsverhoging hoger is dan de stijgingen van de index van de kosten van levensonderhoud. De klant moet dit recht uitoefenen binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging.

8. indien FMT meerdere openstaande vorderingen op de afnemer heeft, heeft FMT het recht de tijdig verrichte betalingen toe te rekenen volgens de volgorde van de verrichte leveringen en/of de gesloten contracten, ongeacht welke aflossingsbepaling de afnemer aan de betaling heeft gegeven.

§ 6 Levertijd, levering, risico-overgang

1. zelfs indien FMT levertijden opgeeft, zijn deze niet bindend. FMT zal zich echter inspannen om de levertijden na te leven en de klant over eventuele vertragingen te informeren.

2. de levering van de producten veronderstelt dat de klant zijn samenwerkingsverplichtingen is nagekomen. In het bijzonder dient de klant zorg te dragen voor alle technische en organisatorische kwesties met betrekking tot de plaats van gebruik, bestaande technische apparatuur (stroomaansluitingen, enz.) en gebruiksvoorwaarden.

Bij de aankoop van producten gaat het risico over op de koper zodra de producten het FMT-magazijn hebben verlaten.

Dit geldt niet voor de verkoop van consumptiegoederen.

Indien de afnemer in gebreke blijft met de afname of andere verplichtingen tot medewerking schendt, zal FMT de producten op kosten van de afnemer deugdelijk opslaan. FMT heeft het recht vergoeding te vorderen van de geleden schade inclusief eventuele bijkomende kosten, met name voor de opslag van de producten. In dit geval gaat bij aankoop van een product van FMT het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte zaak ook over op de afnemer op het moment dat de afnemer in verzuim is met de acceptatie.

5. gebeurtenissen van overmacht, bijvoorbeeld natuurverschijnselen, oorlog, wetgeving, brand, droogte, uitsluiting, staking evenals andere omstandigheden waarvoor FMT niet verantwoordelijk is en die het onmogelijk maken om geaccepteerde bestellingen op tijd uit te voeren, ontslaan FMT van de contractuele leveringsverplichting voor de duur van hun bestaan.

§ 7 Rechten in geval van gebreken

1. De informatie over de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de producten bevatten geen garanties, in het bijzonder niet in overeenstemming met §§ 443, 444, 639 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), maar slechts een beschrijving van het voorwerp van de prestatie, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig zijn aangeduid. Garanties in juridische zin met betrekking tot de kwaliteit of duurzaamheid van de producten of hun geschiktheid voor een bepaald doel kunnen alleen worden gegeven door de directie van FMT. Ze moeten schriftelijk zijn en uitdrukkelijk als "garantie" zijn aangeduid. Andere medewerkers van FMT zijn niet bevoegd garanties af te geven.

De afnemer dient eventuele gebreken of foutieve leveringen van producten direct na ontvangst schriftelijk aan FMT te melden.

Indien een gebrek wordt vastgesteld met inachtneming van de meldingsplicht volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), kan de klant nakoming achteraf eisen. FMT heeft het recht gebreken naar eigen goeddunken te verhelpen door reparatie of door vervanging van het gebrekkige onderdeel of het gehele leveringsvoorwerp. Indien FMT niet bereid of in staat is om het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen of indien dit op een voor de klant onredelijke wijze wordt vertraagd of indien het verhelpen van het gebrek/de vervangende levering om andere redenen mislukt, heeft de klant het recht om naar eigen keuze van het contract af te zien of een overeenkomstige vermindering van de vergoeding te eisen (korting).

4. aanspraak op ontbinding van de overeenkomst of vermindering van de koopprijs bestaat alleen, wanneer het gebrek niet binnen een redelijke termijn van ten minste vier weken kan worden verholpen of wanneer de nakoming achteraf met onevenredig hoge kosten gepaard gaat, onredelijk is of om andere redenen als mislukt moet worden beschouwd. Bij herroeping heeft de klant geen recht op aanvullende schadevergoeding. Bij slechts kleine gebreken heeft de klant niet het recht om het contract te herroepen.

De klant kan alleen schadevergoeding en onkostenvergoeding eisen in overeenstemming met § 8.

In geval van klachten dient de afnemer FMT onverwijld in de gelegenheid te stellen de afgekeurde goederen te inspecteren; FMT stelt met name de afgekeurde goederen op verzoek en op zijn kosten ter beschikking. In geval van onterechte klachten behoudt FMT zich het recht voor de transportkosten alsmede de inspectiekosten aan de afnemer in rekening te brengen. Reparaties en vervangingen ten gevolge van verkeerd of niet-conform gebruik van het product worden afzonderlijk gefactureerd volgens uitgaven en kosten.

7. aanspraken op gebreken bestaan niet indien het gebrek is toe te schrijven aan schending van bedienings- en onderhoudsinstructies, ongeschikt of onjuist gebruik of opslag, gebrekkige of nalatige behandeling of manipulatie van het leveringsvoorwerp door de klant of derden, en de klant een overeenkomstige onderbouwde bewering dat slechts een van de bovengenoemde omstandigheden het gebrek heeft veroorzaakt, niet weerlegt.

De verjaringstermijn voor alle rechten van de klant wegens gebreken van de gekochte producten is 12 maanden vanaf de levering van de producten. Dit geldt ook voor werkzaamheden die aan het product worden uitgevoerd (in het bijzonder reparatiewerkzaamheden na afloop van de garantietermijn). Indien de klant een consument is in de zin van § 13 BGB, blijven de bepalingen van §§ 433 tot 435, 437, 439 tot 443 BGB onaangetast.

9. Voor zover op producten of onderdelen van producten fabrieksgarantie van toepassing is, is FMT van de garantieverplichting ontheven.

§ 8 Beperking van aansprakelijkheid

1. de aansprakelijkheid van FMT - ongeacht de rechtsgrond - is beperkt tot schade veroorzaakt door FMT of haar werknemers, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten opzettelijk, door grove nalatigheid of door lichte nalatigheid in geval van schending van verplichtingen die essentieel zijn voor de vervulling van het doel van het contract.

2. in geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van FMT beperkt tot het bedrag van de typische schade in vergelijkbare transacties van dit type, die voor FMT te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract of uiterlijk op het moment dat de plichtsverzuim werd begaan. Aanspraken op winstderving, bespaarde kosten, aanspraken op schadevergoeding van derden en andere indirecte gevolgschade kunnen niet gevorderd worden, tenzij een door FMT overeenkomstig § 7.2 gegarandeerde eigenschap specifiek bedoeld is om de klant tegen dergelijke schade te beschermen.

FMT is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van het gebruik van de producten door de klant zonder een voorafgaande medische opdracht of als gevolg van een toepassing die niet werd uitgevoerd en gecontroleerd door medisch opgeleid personeel.

4. Aanspraken op schadevergoeding op grond van de productaansprakelijkheidswet, op grond van gegarandeerde eigenschappen en op grond van letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen.

(5) FMT is aansprakelijk voor inbreuken op industriële eigendomsrechten in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, indien en voor zover deze industriële eigendomsrechten bij gebruik van de goederen in overeenstemming met het contract worden geschonden, die in de Bondsrepubliek Duitsland geldig zijn en op het tijdstip van levering gepubliceerd zijn.

6. Voor zover de klant tegen schade verzekerd is, is FMT niet aansprakelijk.

7. Voor het overige is het FMT niet aansprakelijk.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud bij aankoop

In geval van aankoop van FMT-producten behoudt FMT zich het eigendom van het gekochte voor tot de ontvangst van alle betalingen die uit de zakelijke relatie voortvloeien. In geval van gedrag van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, heeft FMT het recht het gekochte terug te nemen. De terugname van de gekochte zaak vormt geen terugtrekking uit de overeenkomst, tenzij FMT een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring in die zin aflegt. Na terugname van het verkochte is FMT gerechtigd het te gelde te maken, waarbij de opbrengst van de te gelde gemaakte goederen wordt verrekend met de schulden van de afnemer - onder aftrek van de gemaakte procedure- en realisatiekosten.

De afnemer is verplicht de goederen met de zorg van een goed koopman kosteloos op te slaan en zorgvuldig te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht de goederen gescheiden van zijn andere goederen op te slaan, het (mede-)eigendom van FMT ondubbelzinnig te documenteren en de goederen voor eigen rekening tegen alle risico's (in het bijzonder brand-, water- en diefstalschade) in de vereiste mate te verzekeren. FMT heeft het recht bewijs van het afsluiten van de verzekeringen te verlangen. Indien de klant nalaat een verzekering af te sluiten, worden alle vorderingen van FMT uit alle contractuele betrekkingen onmiddellijk opeisbaar. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn en er geen overeenkomstig onderhouds- en servicecontract met FMT bestaat, dient de klant deze werkzaamheden op eigen kosten door FMT te laten uitvoeren.

De afnemer is gerechtigd de gekochte goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief BTW) van de vordering van FMT, die hem uit de doorverkoop aan zijn afnemers of derden toekomen, over aan FMT. De afnemer blijft ook na de overdracht bevoegd deze vordering te innen. De bevoegdheid van FMT om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. FMT verbindt zich er echter toe niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met de betaling en, in het bijzonder, geen faillissements- of surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn betalingen niet heeft opgeschort. Indien dit wel het geval is, kan FMT eisen dat de Klant de aan FMT overgedragen vorderingen en hun debiteuren bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. In dit geval vervalt automatisch de bevoegdheid tot doorverkoop en inning van de aan FMT overgedragen vorderingen.

3a. Hulpmiddelen die als forfaitaire levering via de zorg- of langdurige zorgverzekering aan de klant worden verstrekt, mogen niet worden gekocht, verhuurd of anderszins worden doorverkocht. Het hulpmiddel blijft eigendom van FMT. Indien het hulpmiddel door de zorg- of langdurige zorgverzekering is aangeschaft, gaat het eigendomsrecht over op de zorg- of langdurige zorgverzekering. Ook deze hulpmiddelen mogen niet worden gekocht, verhuurd of anderszins doorverkocht.

Het is de afnemer verboden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De afnemer dient FMT onverwijld op de hoogte te stellen van beslaglegging of enige andere aantasting van het eigendomsrecht van FMT door derden en het eigendomsrecht zowel aan de derden als aan FMT schriftelijk te bevestigen. De klant moet de kosten dragen die voor FMT overblijven ondanks een overwinning in een hieruit voortvloeiend juridisch geschil. Voor zover de derde niet in staat is de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsgeding volgens § 771 ZPO te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de ontstane schade.

In geval van gedrag van de klant in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft FMT het recht de goederen terug te nemen; in dit geval stemt de klant er reeds nu mee in de goederen terug te nemen. De klant doet afstand van de rechten die hij tegen onrechtmatige inmenging zou hebben en verleent FMT toegang tot de ruimten waarin de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zich bevinden. De terugname van de goederen vormt slechts een terugtrekking uit de overeenkomst indien dit uitdrukkelijk door FMT wordt verklaard. De kosten die FMT als gevolg van de terugneming maakt (met name transportkosten) komen ten laste van de afnemer. De klant kan de teruggenomen goederen zonder uitdrukkelijke verklaring van herroeping pas na volledige betaling van de koopprijs en alle kosten terugvorderen.

6. Met uitzondering van artikel drie hierboven moet de klant in elk geval vermijden dat rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten ontstaan ten gunste van derden. In geval van overtreding is een contractuele boete verschuldigd ter hoogte van alle openstaande vorderingen op FMT.

§ 10 Wederverkoop en onderverhuur na aankoop

Bij aankoop van FMT-producten verplicht de klant zich deze niet door te verkopen of onder te verhuren aan door FMT genoemde derden waarmee FMT een directe contractuele relatie heeft.

§ 11 Beëindiging

(1) Elke partij kan een contract in zijn geheel schriftelijk beëindigen indien de andere partij:

a) een wezenlijke inbreuk op het Contract heeft veroorzaakt ("Goede Oorzaak") die niet is verholpen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van inbreuk;

b) de opening van een insolventieprocedure heeft aangevraagd, een verklaring onder ede heeft afgelegd overeenkomstig sectie 807 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) of op de hoogte is gekomen van een aanzienlijke verslechtering in de financiële omstandigheden van de andere partij.

FMT is tevens gerechtigd contracten schriftelijk te beëindigen indien de in artikel 2 genoemde incidenten dreigen of indien de afnemer FMT's reputatie of bedrijf heeft geschaad.

De klant dient een permanente levering "Grootouderbox" schriftelijk op te zeggen bij FMT. De opzegging gaat in principe in aan het einde van de lopende maand. Wij behouden ons het recht voor om reeds geleverde goederen in de lopende maand van opzegging te factureren.

§ 12 Oude elektrische apparaten, implementatie van de ElektroG

1. Oude elektrische apparaten met WEEE reg. nr. DE 74334860 moeten gescheiden worden afgevoerd. FMT heeft zich ertoe verplicht oude elektrische apparaten rechtstreeks van de klant terug te nemen en te zorgen voor de correcte verwijdering ervan. De klant moet daarom binnen Duitsland te verwijderen elektrische apparaten bij FMT inleveren. De klant dient FMT schriftelijk op Info@fellerhoff-medizintechnik.de op de hoogte te stellen van de af te voeren elektrische apparaten. FMT haalt de af te voeren elektrische apparaten onmiddellijk op. Aan de verwijdering zijn voor de klant geen kosten verbonden. Indien de klant de van FMT ontvangen producten aan derden in Duitsland verkoopt, zorgt de klant ervoor dat ook de derde de oude elektrische apparaten ter afhaling aan FMT teruggeeft door FMT hiervan op de bovengenoemde hotline op de hoogte te stellen. Aan de derde worden geen kosten voor de verwijdering in rekening gebracht.

FMT is verplicht gebruikers in particuliere huishoudens overeenkomstig § 10 ElektroG te informeren. Indien de afnemer de producten aan particuliere huishoudens verkoopt, moet de door FMT verstrekte informatie eveneens worden doorgegeven.

§ 13 Kennisgevingen

De klant dient gebreken te melden op het e-mailadres info@fellerhoff-medizintechnik.de. Tenzij anders overeengekomen, worden gebreken die voor 12.00 uur gemeld zijn - voor zover mogelijk - binnen één werkdag afgehandeld. Na 12.00 uur gemelde gebreken worden - voor zover mogelijk - de volgende werkdag behandeld.

§ 14 Verbod op overdracht, gedeeltelijke nietigheid

De overdracht van vorderingen van de afnemer op FMT aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van FMT.

2. indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, met inbegrip van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

(3) Een concessie van de contractsluitende partijen als gebaar van goede wil of het niet doen gelden van de uit de contractuele relatie voortvloeiende rechten vormt geen definitieve afstand van rechten.

§ 15 Bevoegde rechter, plaats van uitvoering, rechtskeuze

1. indien de afnemer een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van FMT; FMT heeft echter ook het recht de afnemer te dagvaarden in de algemene bevoegde rechtbank die op hem van toepassing is.

Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de plaats van uitvoering de maatschappelijke zetel van FMT. Postadres en plaats van handeling: Fellerhoff MED-TEC GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 17, D-46399 Bocholt.

(3) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht voor zover dit verwijst naar de geldigheid van een ander rechtsstelsel. De toepassing van het Uniform UN-kooprecht (Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is eveneens uitgesloten.

II. Aanvullende speciale regels voor verhuur

§ 16 Voorwerp van het huurcontract (korte- en langetermijnhuur aan privépersonen of klinische instellingen)

1. De volgende diensten worden geleverd bij het huren van een FMT-product:

- Levering van een gedesinfecteerd systeem, in technisch perfecte staat

- Montage en installatie op de met de klant overeengekomen plaats, indien dit door de klant is gevraagd en contractueel is overeengekomen; FMT levert de producten af op de door de klant opgegeven plaats van gebruik. Deze locatie moet voldoen aan de technische eisen van het product. De klant dient zorg te dragen voor ongehinderde toegang en transportmogelijkheden; hij zal de juistheid van de producten schriftelijk bevestigen;

-Leveren van de accessoires die nodig zijn voor het gebruik van het product, voor zover besteld of nodig;

- Reparaties, inclusief reiskosten en reserveonderdelen, waarvan de installatie noodzakelijk wordt in het kader van het juiste gebruik van het apparaat of die in het contract zijn overeengekomen.

-Inzameling aan het einde van het contract/fasering.

De kosten voor deze levering, installatie en ophalen zijn vooraf schriftelijk overeengekomen. FMT heeft het recht om toeslagen te vragen voor het leveren en ophalen buiten de normale kantooruren.

§ 17 Contractduur

Huurovereenkomsten voor producten voor kliniekgebruik hebben een looptijd van minimaal één dag. Dagen die zijn verstreken worden beschouwd als een volledige huurdag. Dit geldt ook voor de dagen van levering en ophalen.

Voor particuliere klanten is de huurperiode gebaseerd op de contractueel overeengekomen periode.

De overdracht van medische hulpmiddelen in het kader van een forfaitaire zorgpremie van een zorg- of langdurige zorgverzekeraar wordt geregeld door het desbetreffende contract tussen FMT en de zorg- of langdurige zorgverzekeraar.

§ 18 Verplichtingen van de klant

De klant mag de ter beschikking gestelde voorwerpen alleen gebruiken voor het contractuele doel, in het bijzonder alleen voor de verzorging van zijn eigen patiënten of voor eigen gebruik. De klant dient FMT op de hoogte te stellen van elke verandering van locatie/station. Indien het product zonder kennisgeving naar een andere locatie is verplaatst, zal FMT op kosten van de klant de staat van het product controleren om eventuele schade veroorzaakt door het transport vast te stellen. De schade veroorzaakt door het transport van het product is toe te rekenen aan de afnemer,

Voorts mag de opdrachtgever de gehuurde producten niet aan Ditte overdragen of onderverhuren zonder schriftelijke toestemming van FMT.

Gebreken aan de gehuurde producten dienen onmiddellijk aan FMT te worden gemeld. Het is de klant verboden de gehuurde producten zonder overleg met FMT te (laten) repareren. De klant dient FMT te allen tijde toegang tot de gehuurde producten te garanderen.

De afnemer is verplicht de aanwijzingen van FMT voor het onderhoud van de producten nauwgezet op te volgen. De producten moeten volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt.

3. de afnemer dient het huurobject op eerste verzoek van FMT na afloop van de contractperiode af te geven indien het niet meer nodig is of in geval van verzuim van betaling van de huur. FMT heeft dan het recht het terrein van de klant te betreden en de gehuurde zaken te demonteren en te verwijderen. De klant doet reeds nu afstand van zijn rechten tegen onrechtmatige inmenging.

4. in geval van gedragingen in strijd met de overeenkomst genoemd in artikel 1, dient de klant aan FMT alle kosten voor het ophalen van de huurobjecten te vergoeden. Daarnaast kan FMT de klant de daghuurprijs voor elke resterende dag van de overeengekomen contractduur in rekening brengen volgens de op dat moment geldende prijslijst van FMT. Het recht van FMT om een hogere schadevergoeding te vorderen blijft onaangetast.

§ 19 Te late levering, ophaling

1. bij afhaling moet het product in dezelfde staat zijn als bij levering. Als er onderdelen ontbreken bij het ophalen, worden deze door FMT gefactureerd tegen de oorspronkelijke prijs.

§ 20 Onderhoud en verzorging

Voor onderhoud en service kan een apart onderhouds- en servicecontract worden afgesloten.

In het geval van zorg ineens betaald door een zorgverzekering of langdurige zorgverzekering, wordt al het onderhoud uitgevoerd door FMT.

III. Speciale voorschriften voor onderhouds- en servicecontracten

§ 21 Voorwerp van de overeenkomst

De omvang en het onderwerp van het onderhoud en de diensten worden bepaald door het onderhouds- en servicecontract, indien van toepassing.

§ 22 Onderhoud en dienstverlening

FMT zal het onderhoud en de Diensten tijdig verlenen. Onderhoud en Diensten worden zoveel mogelijk verleend op de plaats van installatie van de FMT Producten.

2. indien het product naar een andere locatie is getransporteerd, heeft FMT het recht om op kosten van de afnemer de staat van het product te controleren om eventuele transportschade vast te stellen.

De afnemer is verplicht de aanwijzingen van FMT voor het onderhoud van de producten nauwgezet op te volgen. Indien de klant deze instructies negeert, is FMT ontslagen van de onderhouds- en serviceverplichting.

De afnemer dient FMT onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de producten. Na ontvangst van deze melding zal FMT zich inspannen het gebrek door reparatie te verhelpen. Daarbij is FMT gerechtigd voorlopige noodoplossingen aan te bieden, zoals vervanging van het product oplegging van gebruiksbeperkingen om terugval te voorkomen.

5. indien de afnemer niet reeds bij ontvangst van de producten door FMT een onderhouds- en servicecontract afsluit, is FMT niet verplicht op een later tijdstip alsnog een onderhouds- en servicecontract af te sluiten.

6. Tenzij anders overeengekomen, worden onderhoudskosten voor elk product afzonderlijk in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend tot het einde van het jaar en kunnen dan worden aangepast.

7. FMT heeft het recht om onderaannemers te belasten met de uitvoering van de diensten in het kader van dit contract.

8. de FMT is vrij van onderhoud en diensten voor zover:

- defecten zijn ontstaan door onjuist of oneigenlijk gebruik van de producten;

- gebreken zijn veroorzaakt door aanpassingen of ingrepen in of onderhoud van de producten door anderen dan de door FMT aangewezen personen;

- In alle gevallen waarvoor de klant verantwoordelijk is, bijv. onjuiste of onregelmatige reiniging uit te voeren door de klant, externe schade aan het product;

- Externe schade aan het product of onderdelen van het product, bijvoorbeeld verf of plastic;

- Schade door spanningsuitval of -fluctuaties;

- Elke andere schade of defect veroorzaakt door iets anders dan normaal gebruik.

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de looptijd van een onderhouds- en servicecontract één jaar. In geval van forfaitaire zorg door zorg- of langdurige zorgverzekeraars zijn de contractuele afspraken met de betreffende zorg- of langdurige zorgverzekeraar van toepassing. De looptijd wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij deze schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10. FMT is slechts gehouden tot service en onderhoud van de door FMT geleverde producten.

FMT heeft het recht het onderhouds- en servicecontract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant de producten aan een derde overdraagt.

Status: 14.02.2023

Fellerhoff MED-TEC

Heinrich Hertzstraat 17

46399 Bocholt